Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2013-12-19
L2013/3387/EV(delvis)
Lunds universitet
Box 117
22100 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:24
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 23, bet. 2013/14:MJU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 577
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 577

Villkor för anslag 1:24

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medel ska användas till arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25381
2014-02-25381
2014-03-25381
2014-04-25381
2014-05-25381
2014-06-25381
2014-07-25381
2014-08-25381
2014-09-25381
2014-10-25381
2014-11-25381
2014-12-25386
Summa4 577
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:24 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansidepartementet, budgetavdelningen
Utbidningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: