Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2013-11-14
U2013/6707/UH
Kungl. Tekniska högskolan
10044 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kungl. Tekniska högskolan
Riksdagen har beslutat om Kungl. Tekniska högskolans verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kungl. Tekniska högskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 20 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Kungl. Tekniska högskolan enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning45
Högskoleingenjörsutbildning10


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning i form av en årsredovisning av verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,

vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,

hur projekt har fördelats mellan olika universitet och högskolor,

hur medlen har fördelats mellan olika områden,

samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,

hur satsningen på läkemedelsutveckling har genomförts, och

SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan995 380
ap.1Takbelopp (ram)995 380

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 5 700 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 302 980
ap.2Basresurs (ram)1 302 980

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2013.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap30 171
IT och mobil kommunikation33 490
Molekylär biovetenskap102 080
Produktionsteknik19 109
Transportforskning31 177


Medlen till det strategiska forskningsområdet Molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Sweden Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

I anslaget ingår 150 000 000 kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid Sweden Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och 40 000 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.23 6009009009002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)475 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)175 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25191 055
2013-02-25191 055
2013-03-25191 055
2013-04-25191 055
2013-05-25191 055
2013-06-25191 055
2013-07-25192 005
2013-08-25192 005
2013-09-25192 005
2013-10-25192 005
2013-11-25192 005
2013-12-25192 005
Summa2 298 360
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer