Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2013-12-19
Fö2013/123/ESL (delvis)
Fö2013/442/MFU
Fö2013/1997/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens haverikommission
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utredningsverksamheten

De undersökningar av olyckor och tillbud som Statens haverikommission ska genomföra ska slutföras snarast, om möjligt inom tolv månader från olyckan eller tillbudet.

Återrapportering

1. Antal ärenden 

Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar ska kategorivis redovisas.

2. Handläggningstider

Statens haverikommission ska redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningarna under den senaste treårsperioden. Vidare ska myndigheten analysera och redogöra för de vanligaste orsakerna till att handläggningstiden för vissa haveriutredningar överstiger 12 månader. Myndigheten ska dessutom redovisa vidtagna åtgärder för att korta handläggningstiderna.

3. Prognoser 

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

2

Organisationsstyrning

4. Effektivitet och god hushållning

Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission43 438
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)43 438

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Statens haverikommission - del till SHK

Anslagsposten får användas för att finansiera Statens haverikommissions förvaltningskostnader, dess verksamhet med haveriundersökningar och samarbetet med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:8 Statens haverikommission
ap.14 3443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 620
2014-02-253 620
2014-03-253 620
2014-04-253 620
2014-05-253 620
2014-06-253 620
2014-07-253 620
2014-08-253 620
2014-09-253 620
2014-10-253 620
2014-11-253 620
2014-12-253 618
Summa43 438
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:8 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Karin Enström
Annelie Stiglund
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM och REV
Finansdepartementet, BA
Försvarsdepartementet, ESL och SSK
Näringsdepartementet, TE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 19, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2013/123/ESL (delvis)
Fö2013/442/MFU
Fö2013/1997/MFU
Fö2013/2255/ESL(delvis)

Senast uppdaterad: