Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:50

2013-12-12
U2013/7538/F
U2013/7484/SAM(delvis)
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Box 289 Nobels väg /Karolinska institutet 5
171 77 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet

Senast uppdaterad: