Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:39

2013-12-12
U2013/4248/UH(delvis) U2013/6189/UH U2013/6189/UH(delvis)
U2013/7527/UH
U2013/7484/SAM(delvis)
Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Södertörns högskola
Riksdagen har beslutat om Södertörns högskolas verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Södertörns högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 45 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Förskollärarutbildning

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmän för förskola. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska minst motsvara antalet programnybörjare på utbildningen under 2013. Volymen ska upprätthållas under kommande år.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen under de tre senaste åren.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Högskolan ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ETS No. 157) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (ETS No. 148), som Sverige har ratificerat, fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i romani chib. I arbetet ska högskolan ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med berörda företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska högskolan redogöra för hur arbetet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i det ovan angivna minoritetsspråket fortlöper.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Södertörns högskola370 473
ap.1Takbelopp (ram)370 473

Villkor för anslag 2:59

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:60

Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Södertörns högskola52 546
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)52 546

Villkor för anslag 2:60

ap.1 Forskning och forskarutbildning

Av anslaget får högst 250 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Södertörns högskola2 658
ap.59Lärarutbildning i nationella minoritetsspråk (ram)2 042
ap.60Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)616

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:60 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5903 %0
ap.6003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)71 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)36 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Södertörns högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2535 473
2014-02-2535 473
2014-03-2535 473
2014-04-2535 473
2014-05-2535 473
2014-06-2535 473
2014-07-2535 473
2014-08-2535 473
2014-09-2535 473
2014-10-2535 473
2014-11-2535 473
2014-12-2535 474
Summa425 677
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Södertörns högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:59 ap.1Takbelopp
2:60 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:65 ap.59Lärarutbildning i nationella minoritetsspråk
2:65 ap.60Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: