Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2013-12-12
2013/7529/F
2013/7484/SAM(delvis)
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medlen till ESA:s program

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agencys (ESA:s) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska framgå programmens tidsperiod, totala resursmässiga omfattning samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2014 redovisas.

Internationella aktiviteter

Rymdstyrelsen ska redovisa och kommentera de väsentliga internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 16 januari 2014,

– den 21 februari 2014,

– den 5 maj 2014,

– den 28 juli 2014, och

– den 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

Svenska företag i rymdindustrin

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2013 när det gäller företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas senast den 30 april 2014. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

– antal verksamma företag,

– företagens totala omsättning och den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

– antal anställda kvinnor och män och deras utbildningsnivå,

– tekniknivå,

– uppdragstyper, och

– fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

Samtliga uppgifter ska dessutom redovisas för de senaste fem åren.

ESA:s rådsmöte

Rymdstyrelsen ska utarbeta ett strategiskt beslutsunderlag inför ESA:s rådsmöte på ministernivå 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen350 681
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)350 681

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange och till utgifter för ersättning till vissa samebyar samt till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen26 643
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)26 643

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen551 309
ap.1RS avg. t. int. org. - del till RS (ram)551 309

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.117 5343 %0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.17993 %0
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.127 565Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:15 (2011) Rymdverksamhet
ap.1 (2011)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.11 300 000282 833282 833734 3342034
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 700 000551 309551 309597 3822022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 220
2014-02-252 220
2014-03-252 220
2014-04-252 220
2014-05-252 220
2014-06-252 220
2014-07-252 220
2014-08-252 220
2014-09-252 220
2014-10-252 220
2014-11-252 220
2014-12-252 223
Summa26 643
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: