Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2013-12-12
U2013/4248/UH(delvis) U2013/6129/UH U2013/6543/UH(delvis) U2013/7510/UH U2013/7484/SAM (delvis)
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Linnéuniversitetets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Linnéuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Universitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en redovisning av verksamheten lämnas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet976 138
ap.1Takbelopp (ram)976 138

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet283 945
ap.1Basresurs (ram)283 945

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Av anslaget avser 805 000 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet16 972
ap.21Fortbildning för journalister (ram)9 983
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)5 498
ap.66Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)1 491

Villkor för anslag 2:65

ap.22 Utrustning till sjöbefälsutbildning

ap. 22 avser utrustning och ersättning för praktikkostnader på sjöbefälsutbildningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2103 %0
ap.2203 %0
ap.660Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)127 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25106 421
2014-02-25106 421
2014-03-25106 421
2014-04-25106 421
2014-05-25106 421
2014-06-25106 421
2014-07-25106 421
2014-08-25106 421
2014-09-25106 421
2014-10-25106 421
2014-11-25106 421
2014-12-25106 424
Summa1 277 055
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Takbelopp
2:24 ap.1Basresurs
2:65 ap.21Fortbildning för journalister
2:65 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning
2:65 ap.66Kvalitetsbaserad resursfördelning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: