Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:31

2013-12-12
U2013/4248/UH(delvis) U2013/6351/UH U2013/6543/UH (delvis) U2013/7519/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Högskolan Kristianstad
Riksdagen har beslutat om Högskolan Kristianstads verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Högskolan Kristianstad och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 49 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Högskolan Kristianstad ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Kristianstad350 782
ap.1Takbelopp (ram)350 782

Villkor för anslag 2:47

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Kristianstad47 084
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)47 084

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Kristianstad3 355
ap.57Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)3 355

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)36 245
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Kristianstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2533 436
2014-02-2533 436
2014-03-2533 436
2014-04-2533 436
2014-05-2533 436
2014-06-2533 436
2014-07-2533 436
2014-08-2533 436
2014-09-2533 436
2014-10-2533 436
2014-11-2533 436
2014-12-2533 425
Summa401 221
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Kristianstads disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:47 ap.1Takbelopp
2:48 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:65 ap.57Kvalitetsbaserad resursfördelning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Högskolan Kristianstad får bedriva en tandvårdsklinik i anslutning till tandhygienistutbildningen. Högskolan får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandhygienistutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

 

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: