Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:32

2013-12-12
U2013/4248/UH (delvis) U2013/6148/UH U2013/6543/UH(delvis) U2013/7520/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Högskolan i Skövde
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Skövdes verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Högskolan i Skövde och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 32 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde314 837
ap.1Takbelopp (ram)314 837

Villkor för anslag 2:49

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde41 253
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)41 253

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde2 691
ap.56Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)2 691

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)33 045
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Skövdes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2529 898
2014-02-2529 898
2014-03-2529 898
2014-04-2529 898
2014-05-2529 898
2014-06-2529 898
2014-07-2529 898
2014-08-2529 898
2014-09-2529 898
2014-10-2529 898
2014-11-2529 898
2014-12-2529 903
Summa358 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Skövdes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:49 ap.1Takbelopp
2:50 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:65 ap.56Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: