Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2013-12-19
S2013/4269/SAM
S2013/9047/SAM (delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 451 84
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för vård och omsorgs verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa:

 • Antal tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, fördelat på verksamheter för äldre, barn och unga, våldsutsatta, missbrukare respektive personer med funktionsnedsättning, samt antalet av dessa verksamheter (fördelat på de olika verksamhetsområdena) som varit föremål för tillsyn sedan Inspektionen för vård och omsorg övertog ansvaret för att pröva tillstånd enligt socialtjänstlagen och LSS.

 • Frekvenstillsynen enligt 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) och 11 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade uppdelat på antal anmälda och oanmälda inspektioner och med angivande av det antal barn som man pratat med.

 • Antal verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS (exklusive de som har tillstånd och de som omfattas av frekvenstillsynen) samt vårdgivare inom hälso- och sjukvården som varit föremål för tillsyn fördelat på
    - antal utförda inspektioner respektive tillsynsbesök på plats inom socialtjänsten  och LSS, uppdelat på de olika verksamhetsområdena och per kommun, 
   - antal utförda inspektioner respektive tillsynsbesök på plats inom hälso- och sjukvården, uppdelat på olika verksamhetsområden och per landsting, 
   - antal egeninitierade tillsynsinsatser med utgångspunkt från egna riskbedömningar fördelat på hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten.

 • Antal ärenden där kritik riktats mot brister i verksamheternas egenkontroll fördelat på verksamhetsområden.

 • Antal anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen och enligt 24 f § LSS (fördelat på olika verksamhetsområden) samt antal anmälningar om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

 • Antal gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och LSS som inte har verkställts inom sex månader från dagen för beslutet samt antal ärenden enligt socialtjänstlagen och LSS som varit föremål för ansökningar om särskild avgift.

 • Antal ärenden där Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan beslutat om överflyttning av ett ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen.

Utgiftsprognoser

IVO ska redovisa utgiftsprognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

16 jan   

21 feb  

5 maj  

28 jul   

27 okt  

3

Uppdrag

 

 

Uppdrag inom tillsynsverksamheten

1. Inspektionen för vård och omsorg ges i uppdrag att under 2014 genomföra en särskild tillsynsinsats avseende verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.

Inspektionen för vård och omsorg ska i genomförandet av uppdraget särskilt granska hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och säkrar att, uppnådda goda resultat i form av åtgärder som stödjer en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både begränsningar och tvång, blir varaktiga.

Inspektionen för vård och omsorg ska samordna sina insatser med de insatser som Socialstyrelsen, Handisam och Svenskt demenscentrum samtidigt utför.

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2014.

2. Inspektionen för vård och omsorg ges i uppdrag att under 2014 genomföra tillsyn av socialnämndernas ansvar för särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Inspektionen för vård och omsorg ska granska att socialnämnderna säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att enligt regleringsbrevet för 2013 (S2012/8855/SAM) som en särskild del i tillsynsrapporten redovisa ett antal specificerade frågor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2014.

2.Uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet avseende tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem (S2009/6728/ST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

3. Uppdrag att enligt regleringsbrevet för 2013 (S2012/8855/SAM) närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

4. Uppdrag  att enligt delar av uppdrag nr 12 under området individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011 (S2010/9174/SK) genomföra en samlad nationell tillsyn inom området våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld (Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg653 674
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)653 674

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.119 6103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)65 217
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2554 473
2014-02-2554 473
2014-03-2554 473
2014-04-2554 473
2014-05-2554 473
2014-06-2554 473
2014-07-2554 473
2014-08-2554 473
2014-09-2554 473
2014-10-2554 473
2014-11-2554 473
2014-12-2554 471
Summa653 674
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Vitesförelägganden27140015 50011 5004 0004 000
Blodverksamhet2552001 000500500500
Vävnads- och cellverksamhet2552001 000500500500
Summa0017 50012 5005 0005 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Susanne Bergman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: