Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2013-12-12
U2013/7553/SF
U2013/7485/SAM
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för studiestöds verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Hantering av överklaganden

En hög servicenivå ska upprätthållas.

Den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut ska vara tydlig och lättillgänglig.

Minst 60 procent av ärendena ska avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena ska avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden ska avgöras inom sex månader.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd ska redovisa och kommentera hur prestationerna har utvecklats med avseende på volymer, kostnader och kvalitet.

Myndigheten ska redovisa antal överklagandeärenden fördelade på de vanligast förekommande sakfrågorna. En redovisning ska lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut samt andel beslut som har fattats av nämnd och på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via internet eller på annat sätt ska beskrivas. Antal mottagna samtal och belastningen på telefonväxeln över året ska redovisas. En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende ska redovisas. Vidare ska myndigheten redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och lättillgänglig. När myndigheten presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

 

1.2 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,
den 21 februari,
den 5 maj,
den 28 juli, och
den 27 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:8

Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd12 629
ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (ram)12 629

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.13793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 052
2014-02-251 052
2014-03-251 052
2014-04-251 052
2014-05-251 052
2014-06-251 052
2014-07-251 052
2014-08-251 052
2014-09-251 052
2014-10-251 052
2014-11-251 052
2014-12-251 057
Summa12 629
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Marie Mäkk
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Centrala studiestödsnämnden

Senast uppdaterad: