Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2013-12-19
Ju2013/8597/Å
Ju2013/8610/KRIM (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Åklagarmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Som ett led i det arbetet ska myndigheten se till att utbyte av brottslig verksamhet återförs. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Myndigheten ska styra och organisera sin verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda verksamhetsresultat samt för en rättssäker och enhetlig rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska utveckla sin verksamhet och samverka med myndigheter och andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende. Åklagarmyndigheten ska tillsammans med polismyndigheterna kontinuerligt förbättra kvaliteten och effektiviteten i det brottsutredande arbetet. Det förutsätter en nära samverkan mellan myndigheterna på både lokal och central nivå. 

Åklagarmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning av brottsmisstankar

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

 • antal och andel misstänkta personer som har lagförts och antal och andel brottsmisstankar som har lett till lagföring,
 • genomströmningstider, inklusive uppgift om i vilken utsträckning tidsfristerna enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) har hållits, 
 • andel lagförda brottsmisstankar och genomströmningstider per åklagarområde,
 • antal och andel beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats - antal beslut om åtalsunderlåtelse enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska framgå - strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl och
 • antal och andel beslut att inte inleda respektive antal och andel beslut att lägga ned en förundersökning - antal och andel beslut om förundersökningsbegränsning ska framgå.

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga förändringar ska förklaras.

Därutöver ska Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen gemensamt analysera och bedöma resultatet och utvecklingen nationellt för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit eller som pågår i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2015. 

Särskilt om handläggningen av bl.a. penninghäleri

Åklagarmyndigheten ska, såvitt avser brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, penninghäleriförseelse och penninghäleri redovisa uppgifter om:

 • antalet misstänkta personer som har lagförts,
 • antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl, 
 • antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning,
 • antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete och
 • antalet beslut om beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Åklagarmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2014.

Myndigheten ska även redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som Åklagarmyndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan åklagarområdena i fråga om rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att ta tillvara och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

It-relaterad brottslighet

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa en god och aktuell kompetens i handläggningen av it-relaterad brottslighet. Åklagarmyndigheten ska även redovisa hur myndigheten arbetar för att höja effektiviteten och kvaliteten i handläggningen av brottsmisstankar som ökar kraftigt antalsmässigt till följd av teknikutvecklingen, som exempelvis olika typer av förmögenhetsbrott och förtal. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten tillsammans med polisen arbetar för att säkerställa en väl fungerande nationell samordning av brottsmisstankar. 

Brottsutbytesfrågor

Åklagarmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Myndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete för att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Häktningar och restriktioner

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om häktningar och restriktioner enligt den struktur för redovisning som framgår av myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2010. Därutöver ska myndigheten redovisa omfattningen på restriktionerna när det gäller unga häktade, dvs. de under 18 år. Av redovisningen ska särskilt framgå i vilken utsträckning åklagare fattat beslut om att tillåta unga häktade att ha kontakt med närstående och andra under häktningstiden.

Internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete

Åklagarmyndigheten ska kunna bidra till internationell civil krishantering under ledning av främst FN, EU och OSSE enligt regeringens beslut samt till utvecklingssamarbete. Åklagarmyndigheten ska utifrån ett rättskedjeperspektiv samverka med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården kring internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Samverkan ska också ske i enlighet med regeringsbeslut om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet (UF2013/52812/UD/SP). Myndigheten ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser.

De finansiella villkoren för Åklagarmyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i ”Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten”, under utgiftsområde 7.

Åklagarmyndigheten ska  

 • redovisa omfattningen av och kostnaden för respektive internationellt biståndsfinansierat uppdrag och kortfattat analysera resultatet, också från ett rättskedjeperspektiv, avseende prestationer, effekter och vunna erfarenheter samt
 • redovisa vidtagna åtgärder för att genomföra den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2009-2015.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån kön.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med chefsförsörjning.

Etik

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med etiska frågor för att upprätthålla en hög professionalitet i verksamheten.

3

Uppdrag

Samverkan inom åklagarväsendet

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans redovisa hur myndigheterna säkerställer en god och ändamålsenlig samverkan inom åklagarväsendet, när det gäller såväl generella verksamhetsfrågor som frågor om ärendehantering. Av redovisningen ska framgå inom vilka områden myndigheterna samverkar samt identifiering av områden där myndigheternas samverkan bör förbättras. Redovisningen ska även omfatta en redogörelse för vilka åtgärder Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har vidtagit och planerar att vidta för att utveckla formerna för samverkan. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2014.

Utvecklad resultatredovisning avseende brottsutbyte

Brottsförebyggande rådet ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott. Det pågående arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. I arbetet ska också myndighetsöverskridande samverkan som sker på området beaktas. Inom ramen för detta ska Brottsförebyggande rådet vid behov inhämta synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2014.

 

 

 

Pågående uppdrag

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Åklagarmyndigheten i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Åklagarmyndigheten ska i enlighet med gällande regeringsuppdrag en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen (Justitiedepartementet) lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Åklagarmyndigheten har tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2014 ska Åklagarmyndigheten vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler.

Riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

Åklagarmyndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige(Fi2012/4457/FMA/BF). Redovisning ska ske till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 mars 2014.

Bättre ägarutredningar av fordon som kan bli föremål för förverkande

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen utarbeta riktlinjer för att förbättra sina metoder och sin samverkan när det gäller att utreda frågor som rör äganderätt till fordon som kan bli föremål för förverkande enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Uppdraget ska redovisas senast 30 maj 2014. (Ju2012/7289/L5 delvis).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 305 963
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 305 963

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.139 1793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)124 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25108 830
2014-02-25108 830
2014-03-25108 830
2014-04-25108 830
2014-05-25108 830
2014-06-25108 830
2014-07-25108 830
2014-08-25108 830
2014-09-25108 830
2014-10-25108 830
2014-11-25108 830
2014-12-25108 833
Summa1 305 963
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny Odeborn
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket

Senast uppdaterad: