Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2013-06-27
N2013/3171/KLS
N2013/3283/E
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 21, bet. 2012/13:NU3, rskr. 2012/13:129, prop. 2012/13:99 utg.omr. 21, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå utformningen av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för producenter av värme. Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga till grund för modellen. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom Konkurrensverket och Statens energimyndighet på området. Energimarknadsinspektionen ska även inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och organisationer. Uppdragets genomförande ska fortlöpande stämmas av med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013. Uppdraget kan enligt särskild överensskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

2. Modell för prisändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori på fjärrvärmemarknaden. Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga till grund för prisändringsprövningen och likabehandlingen. Energimarknadsinspektionen ska genom en nära dialog med Konkurrensverket verka för att de förslag som inspektionen lämnar är sådana att även Konkurrensverket kan ställa sig bakom dem. Energimarknadsinspektionen ska även inhämta synpunkter från andra myndigheter med liknande uppgifter och från producent- och konsumentorganisationer. Uppdragets genomförande ska fortlöpande stämmas av med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). I uppdraget ingår att jämföra olika metoder för prisändringsprövning och beskriva för- och nackdelar med dessa. Bland annat ska relevant tidsperiod, huruvida prövningen ska ske ex-post eller ex-ante och sanktionsmöjligheter inkluderas i bedömningen. Energimarknadsinspektionen ska som utgångspunkt för utformningen av prisändringsprövningen utgå ifrån företagens nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå. Premissen är att prövningen garanterar kunderna trygghet med minsta möjliga ingripande. Arbetsbördan för Energimarknadsinspektionen med de olika metoderna ska tillmätas betydelse i denna analys. Energimarknadsinspektionen ska göra en konsekvensanalys av vad införandet av en prisändringsprövning och likabehandling innebär för kunder, företag och andra aktörer samt analysera Fjärrvärmenämndens roll i förhållande till föreslagna åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid en annan tidpunkt än vad som här har angivits.

3. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som har tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam slutkundsmarknad. Förändringarna syftar till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta är ett led i genomförandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Konsumentverket, Konkurrensverket, Affärsverket svenska kraftnät och hos andra berörda aktörer på området. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013. I den del uppdraget kan beröra ändringar i regelverket relaterade till balansansvaret ska dessa ändringar i stället redovisas senast den 30 november 2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Näringsdepartementet och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid  andra tidpunkter än vad som här angivits.

NYA UPPDRAG

4. Elområden

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att under 2013–2014 fortsätta arbetet med att följa upp införandet av elområden i Sverige. Analysen ska bl.a. gälla vid vilka situationer som prisskillnader uppstår, pris- och marknadsutvecklingen på både de fysiska och finansiella marknaderna, effekter för olika kunder och företag, konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion. En lägesrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 9 augusti 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

5. Infrastrukturförordningen

I artikel 10 i Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer (KOM[2011] 658) finns en bestämmelse som innebär att en behörig myndighet ska publicera en procedurhandbok med avseende på förfaranden för tillståndsgivning, som gäller för vissa prioriterade infrastrukturprojekt. Regeringen uppdrar mot denna bakgrund åt Energimarknadsinspektionen att ta fram ett utkast till en sådan handbok. Med hänsyn till att Europarlamentet och rådet ännu inte har fattat beslut om förordningen ska Energimarknadsinspektionen följa det pågående lagstiftningsarbetet för att säkerställa att handboken svarar mot de krav som ställs upp i förordningen i dess slutliga form. I samband med genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen undersöka behovet av nationella föreskrifter som kompletterar EU-förordningen. Energimarknadsinspektionen ska särskilt analysera dels i vilken utsträckning handläggningen hos en tillståndsmyndighet kan vara beroende av en annan myndighets beslut och vilka konsekvenser detta kan få för tillämpningen av förordningen i Sverige, dels hur artikel 10.6 i den föreslagna förordningen ska tillämpas. Om Energimarknadsinspektionen bedömer att bestämmelser som kompletterar förordningen bör införas i Sverige ska författningsförslag lämnas. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen inhämta synpunkter från Boverket och Naturvårdsverket och, i den uträckning det är lämpligt, andra myndigheter med särskilda kunskaper om miljö-, plan- och byggfrågor. Synpunkter ska även inhämtas från Affärsverket svenska kraftnät. Till eventuella författningsförslag ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget i den del som gäller kompletterande föreskrifter ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2013. Samtidigt ska Energimarknadsinspektionen lämna en disposition till handbok tillsammans med en beskrivning av samtliga tillståndsförfaranden som är aktuella i Sverige. Ett fullständigt utkast till handbok ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

6. Nätkoder

Det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas innebär att det införs ny unionslagstiftning i form av s.k. nätkoder. Förslag till lagstiftning har utarbetats av de europeiska transmissionsnätsföretagen och de europeiska energitillsynsmyndigheterna. Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att för varje aktuell lagstiftningsenhet (nätkod) inkomma med en sammanfattning av innebörden av nätkoden. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad koden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen ska också inkludera en bedömning av vad möjliga avsteg från koden kan innebära. Energimarknadsinspektionen ska vid behov uppdatera sammanfattningen vid substantiella förändringar i en nätkod. Energimarknadsinspektionen ska på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Konkurrensverket och Affärsverket svenska kraftnät på området vid genomförandet av uppdraget. Rapportering i fråga om respektive nätkod ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast i samband med att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna (ACER) överlämnar sitt utlåtande till kommissionen i frågan om nätkoden bör antas eller inte.  

7. Uppföljning av timmätningsreformen

Från och med den 1 oktober 2012 gäller nya bestämmelser i Sverige som innebär att en elkonsument kan få timmätning av sin elförbrukning utan att betala någon merkostnad för detta, se 3 kap. 11 § ellagen (1997:857). Reformen utgår bl.a. ifrån att elhandelsföretagen erbjuder elkonsumenterna elavtal som förutsätter timmättning av elkonsumentens förbrukning. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att kontinuerligt följa upp hur olika aktörer på elmarknaden har reagerat på reformen, bl.a. se vilka avtal som finns på marknaden som förutsätter timmätning, vilken tid som elnätsföretaget behöver för att utföra bytet och hur många elkonsumenter som har gått över till timmätning. En delrapportering ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

8. Uppföljning av anvisningsavtalen

Enligt gällande bestämmelser ska en kund som inte har gjort ett aktivt val av elleverantör anvisas en elleverantör av elnätsföretaget, se 8 kap. 8 § ellagen (1997:857). Av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare – översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) framgår det att det är stora skillnader, t.ex. på elpriset, mellan avtalen som anvisningsleverantörerna erbjuder anvisade kunder. I syfte att uppmärksamma konsumenter på de prisskillnader som finns mellan olika leverantörers anvisningsavtal, samt mellan anvisningsavtal och andra avtalsformer, uppdrar regeringen åt Energimarknadsinspektionen att följa upp vilka avtalsformer, prisskillnader mellan avtalen, andra skillnader mot andra avtal som erbjuds på marknaderna m.m. som finns på elmarknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

9. Koncessionsbesluts exklusivitet

Av 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403) framgår att om regeringen har meddelat koncession för en naturgasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning, får förbud inte meddelas med stöd miljöbalken mot att bygga och använda ledningen eller anläggningen. Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät har i skrivelser till Näringsdepartementet framfört att det saknas en sådan reglering i ellagen (1997:857) samt anfört att det finns ett behov att införa en sådan reglering. Mot denna bakgrund får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning förbud enligt miljöbalken har meddelats i fråga om ledningar som omfattas av nätkoncession för linje enligt ellagen. I uppdraget ingår även att närmare utreda och analysera konsekvenserna av den nuvarande lagstiftningens utformning samt konsekvenserna av att införa en exklusivitetsregel liknande den i naturgaslagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

10. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Marknaden för fjärrkyla växer fort. I takt med minskad energianvändning blir fjärrkyla en betydelsefull del av fjärrvärmeföretagens verksamhet. Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att kartlägga marknaden för fjärrkyla vad gäller marknadsstorlek, aktörer, konkurrenssituation och pris i förhållande till konkurrerande substitut. Energimarknadsinspektionen ska, om så anses motiverat, lämna förslag på åtgärder som stärker kundens och konsumentens ställning. Energimarknadsinspektionen ska på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Statens energimyndighet på området vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2013.

11. Analys av prissäkringsinstrument

I Sverige och övriga Norden används så kallade CfD-kontrakt (Contracts for difference) för prissäkring i respektive elområde. CfD-kontraktet ställs vanligtvis ut av producenter i respektive område. I övriga Europa används till skillnad från i Norden fysiska eller finansiella transmissionsrättigheter. Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att jämföra de olika prissäkringsinstrumenten och lista de för- och nackdelar som finns med respektive instrument. Analysen ska särskilt belysa instrumentens förhållande till övergripande konkurrens och i slutändan konsumentnytta. Analysen ska ställas i relation till den nordiska marknadsutformningen, arbetet med nordisk slutkundsmarknad samt de kommande nätkoderna med anledning av införandet av det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas. Energimarknadsinspektionen ska på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Konkurrensverket på området vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2013.

12. Regelförenkling

Energimarknadsinspektionen ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen99 520
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)99 520

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.13 0224 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 395
2013-02-258 395
2013-03-258 395
2013-04-258 395
2013-05-258 395
2013-06-258 395
2013-07-258 191
2013-08-258 191
2013-09-258 191
2013-10-258 191
2013-11-258 191
2013-12-258 195
Summa99 520
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet202-1 5524 0005 000-1 000-2 350
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)27144009050050540
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714: Sanktionsavgifter.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Åsa Leander
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevision
Justiedepartementet/KO
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Konsumentverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Boverket
Naturvårdsverket
Konkurrensverket
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Tillväxtverket