Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4064/UH
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Umeå universitet
Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av vilken verksamhet som genomförts samt antalet helårsstudenter som deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även de totala kostnaderna för verksamheten framgå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Umeå universitet enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning10
Högskoleingenjörsutbildning10
Sjuksköterskeutbildning10


Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt minoritetskonventionerna, snarast bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i samiska. I arbetet ska universitet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med berörd nationell minoritet. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga om utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetar med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i det ovan angivna minoritetsspråket.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 033 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 300 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala 875 000 kronor till Umeå universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Umeå universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 213 795
ap.1Takbelopp (ram)1 213 795

Villkor för anslag 2:11

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 5 000 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:12

Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet992 689
ap.5Basresurs (ram)992 689

Villkor för anslag 2:12

ap.5 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiska forskningsområdenBelopp i tkr
Energi50 286
Havsmiljöforskning8 347

 

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet31 405
ap.13Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram)6 734
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)11 103
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 347
ap.44Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)9 221
ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 000

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet308 336
ap.4Umeå universitet (ram)246 617
ap.8Umeå universitet (ram)61 719

Villkor för anslag 2:72

ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning  av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.50Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.440Allt0
ap.450Inget0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.403 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)550 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)195 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25211 768
2013-02-25211 768
2013-03-25211 768
2013-04-25211 768
2013-05-25211 768
2013-06-25211 768
2013-07-25212 601
2013-08-25212 601
2013-09-25212 601
2013-10-25212 601
2013-11-25212 601
2013-12-25212 612
Summa2 546 225
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1Takbelopp
2:12 ap.5Basresurs
2:71 ap.13Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna
2:71 ap.14Decentraliserad utbildning
2:71 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:71 ap.44Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:71 ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:72 ap.4Umeå universitet
2:72 ap.8Umeå universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer