Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:28

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4083/UH
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Luleå tekniska universitet
Riksdagen har beslutat om Luleå tekniska universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Luleå tekniska universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 26 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Luleå tekniska universitet enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning5
Sjuksköterskeutbildning20


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet613 826
ap.1Takbelopp (ram)613 826

Villkor för anslag 2:19

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 2 800 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet340 444
ap.4Basresurs (ram)340 444

Villkor för anslag 2:20

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår 21 522 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet27 755
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)6 734
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)20 491
ap.47Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)530

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.470Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)153 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)91 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2581 602
2013-02-2581 602
2013-03-2581 602
2013-04-2581 602
2013-05-2581 602
2013-06-2581 602
2013-07-2582 069
2013-08-2582 069
2013-09-2582 069
2013-10-2582 069
2013-11-2582 069
2013-12-2582 068
Summa982 025
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1Takbelopp
2:20 ap.4Basresurs
2:71 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:71 ap.20Decentraliserad utbildning
2:71 ap.47Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: