Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4080/UH
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Högskolan i Skövde
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Skövdes verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Högskolan i Skövde och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 32 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Högskolan i Skövde enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning5
Sjuksköterskeutbildning25


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:53

Högskolan i Skövde: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde309 598
ap.1Takbelopp (ram)309 598

Villkor för anslag 2:53

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 2 800 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:54

Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde39 767
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)39 767

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde440
ap.56Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)440

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:53 Högskolan i Skövde: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:54 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.560Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)33 045
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Skövdes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2528 918
2013-02-2528 918
2013-03-2528 918
2013-04-2528 918
2013-05-2528 918
2013-06-2528 918
2013-07-2529 385
2013-08-2529 385
2013-09-2529 385
2013-10-2529 385
2013-11-2529 385
2013-12-2529 372
Summa349 805
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Skövdes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:53 ap.1Takbelopp
2:54 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:71 ap.56Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer