Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2013-04-25
U2012/3742/UH
U2013/2720/UH
Södertörns högskola
141 89 HUDDINGE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Södertörns högskola
Riksdagen har beslutat om Södertörns högskolas verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Södertörns högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 45 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmännen. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska öka med minst 100 programnybörjare under 2013 och volymen ska upprätthållas under kommande år.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen under de tre senaste åren.

 

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Högskolan ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt minoritetskonventionerna, snarast bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i romani chib. I arbetet ska högskolan ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med berörd nationell minoritet. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska framgå hur högskolan arbetar med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i det ovan angivna minoritetsspråket.

3

Uppdrag

Högskolan ska bygga upp en utbildning i romani chib med utgångspunkten att från 2014 kunna erbjuda denna varje läsår.

Återrapportering

I årsredovisningen ska högskolan redovisa arbetet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:65

Södertörns högskola: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Södertörns högskola363 505
ap.1Takbelopp (ram)363 505

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:66

Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Södertörns högskola40 504
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)40 504

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Forskning och forskarutbildning

Av anslaget får högst 250 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Södertörns högskola2 500
ap.59Lärarutbildning i nationella minoritetsspråk (ram)2 000
ap.60Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)500

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:65 Södertörns högskola: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.590Inget0
ap.600Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)71 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)36 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Södertörns högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2533 876
2013-02-2533 876
2013-03-2533 876
2013-04-2533 876
2013-05-2533 876
2013-06-2533 876
2013-07-2533 876
2013-08-2533 876
2013-09-2533 876
2013-10-2533 876
2013-11-2533 876
2013-12-2533 873
Summa406 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Södertörns högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:65 ap.1Takbelopp
2:66 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:71 ap.59Lärarutbildning i nationella minoritetsspråk
2:71 ap.60Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: