Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2013-03-07
S2012/4535/FST (delvis)
S2013/1904/FS
Myndigheten för vårdanalys
Box 6070
102 31 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för vårdanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för vårdanalys verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för vårdanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Myndigheten för vårdanalys:

  • Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • Utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Nationella läkemedelsstrategin
  • Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med analys, uppföljning och utvärdering.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för åren 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli,

den 25 oktober.

3

Uppdrag

Analys av skillnader i vården

Myndigheten ska göra en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vård, behandling och bemötande som Socialstyrelsen redovisat i sin rapport Ojämna villkor för hälsa och vård och som beskrivs i regeringens strategi för jämlik vård. Analysen ska ge ökad kännedom och kunskap om vad det finns i vårdens ersättningssystem, organisation och genomförande, ledarskap och styrning, verktyg och kompetens m.m. som kan ha en betydelse för jämlik vård och utgöra orsaker till skillnader i vården. Myndigheten ska även bedöma behovet av åtgärder och vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en mer jämlik vård. Uppdraget ska genomföras i dialog med Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och organisationer.

Myndigheten för vårdanalys får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Myndigheten ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 december 2013 och uppdraget ska slutredovisas senast den 20 oktober 2014. Redovisningarna och rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Uppdrag att utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel i slutenvården

Myndigheten för vårdanalys får använda 1 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/3857/FS) avseende uppdraget att utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. En delredovisning ska lämnas senast den 31 augusti 2013 och uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2014.

2. Uppdrag att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen

Myndigheten för vårdanalys får 1 200 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr 2012/4535/FST) avseende uppdraget att utveckla en metod att undersöka kvaliteten inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv. Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 20 Sammanhållen vård och omsorg om äldre. En lägesrapport av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2013 och en slutredovisning senast den16 december 2014.

3. Uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012-2016

Myndigheten för vårdanalys får använda 4 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2012/4529/FS) avseende uppdraget att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012-2016. Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Myndigheten ska senast den 1 oktober varje år, med start 2013, lämna årliga lägesrapporter till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2017.

Underlag till landstingsdialoger

Myndigheten för vårdanalys ska bistå Regeringskansliet (Socialdepartementet) med underlag om sjukvårdshuvudmännens prestationer i form av fakta, data och grafik inför regeringens regelbundna dialogmöten med sjukvårdshuvudmännen. I uppdraget ingår det att ta fram ett förslag på en modell för ett scorecard som ska syfta till att på ett enkelt och överskådligt sätt visa hur sjukvårdsmännen presterar inom vissa områden. Scorecardet ska vara utformat så att det regelbundet ska kunna uppdateras under året. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Framtagandet av ett förslag på en modell för ett scorecard ska genomföras efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. En lägesrapport som beskriver det genomförda arbetet med dialogmötena under 2013 och det inledande arbetet med att utveckla ett scorecard, inklusive en bedömning av ett eventuellt behov av särskild finansiering för genomförandet av uppdraget under 2014, ska redovisas senast den 1 december 2013. En slutrapport som innehåller förslag på en modell för ett scorecard ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vårdanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vårdanalys29 133
ap.1Myndigheten för vårdanalys (ram)29 133

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vårdanalys
ap.18743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vårdanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 428
2013-02-252 428
2013-03-252 428
2013-04-252 428
2013-05-252 428
2013-06-252 428
2013-07-252 428
2013-08-252 428
2013-09-252 428
2013-10-252 428
2013-11-252 428
2013-12-252 425
Summa29 133
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vårdanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vårdanalys
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara S Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Smittskyddsinstitutet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: