Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2013-01-31
U2013/529/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
17104 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98, prop. 2012/13:2 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU11, rskr. 2012/13:45).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medlen till ESA:s program

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agency:s (ESA:s) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska framgå programmens tidsperiod, totala resursmässiga omfattning samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2012 redovisas. Redovisningen ska ge en helhetsbild av myndighetens totala årliga utnyttjande av anslagen för rymdverksamhet och rymdforskning. 

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2012–2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Svenska företag i rymdindustrin

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2011 när det gäller företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas senast den 15 april 2012. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

– antal verksamma företag,

– företagens totala omsättning samt den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

– antal anställda kvinnor och män och deras utbildningsnivå,

– tekniknivå,

– uppdragstyper, och

– fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

Samtliga uppgifter ska redovisas för de senaste fem åren.

ESA:s rådsmöte

Rymdstyrelsen ska utarbeta ett strategiskt beslutsunderlag inför ESA:s rådsmöte på ministernivå november 2012. Redovisningen ska göras senast oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen270 177
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)270 177

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Anslaget ska finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten.

2. Anslaget ska finansiera information om rymdforskning och rymdverksamhet

3. Anslaget ska finansiera driftbidrag till Esrange inklusive ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

2. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen25 830
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)25 830

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen551 309
ap.1RS avg. t. int. org. - del till RS (ram)551 309

Villkor för anslag 3:6

ap.1 RS avg. t. int. org. - del till RS

1. Anslaget ska finansiera deltagande i internationella rymdsamarbeten.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2011

1:15

Rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen0
ap.1Rymdverksamhet - del till RS (ram)0

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Rymdverksamhet - del till RS

Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen för utgifter för industriutvecklingsprojekt, fjärranalys och forskning, som bedrivs inom ramen för deltagande i multilateralt eller bilateralt internationellt samarbete, eller inom nationella program. Vidare kan anslaget användas till vissa informationsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.113 5093 %0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.17753 %0
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.127 565Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:15 (2011) Rymdverksamhet
ap.1 (2011)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:25 (2011) Avgifter till internationella organisationer
ap.1 (2011)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.11 075 000229 000218 000218 0002022
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.13 300 000551 3091 748 6911 000 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade förpliktelser" i tabellen ovan anger endast hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Rymdstyrelsen bemyndigas för anslaget 3:4 att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 075 000 000 kronor under 2013–2022.

Rymdstyrelsen bemyndigas för anslaget 3:6 att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor under 2013–2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 153
2012-02-252 153
2012-03-252 153
2012-04-252 153
2012-05-252 153
2012-06-252 153
2012-07-252 153
2012-08-252 153
2012-09-252 153
2012-10-252 153
2012-11-252 153
2012-12-252 147
Summa25 830
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: