Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2013-01-17
L2013/153
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 23, bet. 2011/12MJU:2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) övergripande uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Regeringen avser att återkomma med mål för att uppnå en jämn könsfördelning bland professorer.

Återrapportering

Bruka utan att förbruka

SLU ska

- i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål, 

- göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Utbildning

1. SLU ska redovisa deltagandet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå uppdelat på män och kvinnor. Vad gäller antalet helårsstudenter och helårsprestationer ska redovisning ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget. Med helårsstudenter avses antalet studenter som påbörjat studier i en kurs multiplicerat med kursens poängtal dividerat med 60. Med helårsprestationer avses antalet godkända högskolepoäng på en kurs eller delkurs dividerat med 60. I redovisningen av examina på forskarnivå räknas licentiatexamen som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som en halv examen.

2. I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de ev. förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten.

Nationellt centrum för djurvälfärd

SLU ska redovisa utvecklingen för Nationellt centrum för djurvälfärd.

Centrum för biologisk bekämpning

SLU ska redovisa utvecklingen av och kostnaderna för Kompetenscentrum för biologisk bekämpning.

Viss särskild redovisning

SLU ska

- redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag,

- för kostnader och intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för forskning och utbildning på forskarnivå göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- redovisa den verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt kostnaderna för denna,

- redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar,

- redovisa ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- redovisa huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

Institutionen för akvatiska resurser

SLU ska redovisa hur verksamheten vid institutionen för akvatiska resurser har inordnats i universitetet och hur verksamheten utvecklas inom universitetet. Vidare ska SLU redovisa kostnaderna för verksamheten samt hur stor omfattning de externa uppdragen har.

Politik för global utveckling

SLU får ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport som ett bidrag till genomförandet av Politiken för global utveckling. Tjänsteexporten ska vara direkt kopplad till SLU:s kärnverksamhet och/eller dess unika kompetens. SLU ska redovisa en strategi för samt  omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Strategiska forskningsområden

Regeringens satsning på strategiska områden har som målsättning att åstadkomma en långsiktig kraftsamling inom områden där forskningen håller hög internationell kvalitet och har stor samhällsrelevans. Satsningen syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation.

SLU ska medverka i den uppföljning som genomförs av Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova.

3

Uppdrag

Växtförädling

SLU ska senast den 31 oktober 2012 redovisa verksamheten kring växtförädling av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland, som finansierats i särskild ordning, och hur SLU har samverkat med näringen och andra relevanta aktörer.

Sverige - det nya matlandet: Vattenbruk

SLU ska bidra i arbetet med ett växande vattenbruk, genom att bl.a. arbeta med avelsarbete som förbättrar den odlade fiskens egenskaper. Uppdraget finansieras med 2 000 000 kronor genom anslaget 1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Inspiredirektivet

SLU har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. SLU ska senast den 1 oktober 2012 redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Arktiska rådet

SLU ska bistå Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) i arbetet under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:27

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 627 811
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 621 441
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)6 370

Villkor för anslag 1:27

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU, förutom de särskilda medel som SLU erhåller för strategiska satsningar, använda minst 867 734 000 kronor för forskning och utbildning på forskarnivå.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 318 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

4. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

6. Av anslaget ska minst 77 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av dessa ska minst 45 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande bl.a. taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter. Minst 20 000 000 kronor ska användas för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

7. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för projekt avseende djurskyddsforskning.

8. Av anslaget ska efter rekvisition 1 200 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader.

9. Av anslaget får högst 3 514 000 kr utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och användningen av medlen ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 22 februari 2013.

10. Anslaget ska bidra med högst 18 028 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av hippologutbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

11. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid MOVIUM varav 1 000 000 kronor ska avse ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

12. SLU får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor  och enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Samtliga genomförda prestationer i sådana kurser ska registreras av SLU i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

13. Av anslaget ska 2 980 000 kronor avse anordnande av skogligt basår med minst 32 utbildningsplatser per år. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.

14. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor efter samråd med näringen användas för utveckling av avelsarbete på fisk vid Kälarne.  

15. Av anslaget ska minst 1 500 000 kronor användas för växtförädlingsprojekt, företrädesvis för samnordisk växtförädling i samverkan med näringen. Medlen utbetalas efter rekvisition.

16. Av anslaget ska minst 3 590 000 kronor användas för tilläggsutbildning för utländska veterinärer. Utbildningen ska ske i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning. Även utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen ska framgå i årsredovisningen.

17. Av anslaget ska användas minst 5 000 000 kronor för Centrum för biologiska bekämpningsmedel.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:27 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:27 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)68 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25135 651
2012-02-25135 651
2012-03-25135 651
2012-04-25135 651
2012-05-25135 651
2012-06-25135 651
2012-07-25135 651
2012-08-25135 651
2012-09-25135 651
2012-10-25135 651
2012-11-25135 651
2012-12-25135 650
Summa1 627 811
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:27 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:27 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
Uppdragsverksamhet00540 000540 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för beställd utbildning (högskoleutbildning enligt överenskommelse med annat lärosäte, enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd eller med annat utländskt lärosäte inom EES) som ska finansieras med avgifter. Även utbildning som genomförs inom ramen för yrkeshögskolan får finansieras med avgifter. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) samt för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. Intäkterna disponeras av SLU. SLU får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter samt gästforskare. 

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får disponera de bidrag som erhålls från externa finansiärer i den egna verksamheten. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. Sådana inkomster kan avse

- bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, och

- avkastning från donationer.

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Ett lyft för forskning och innovation(2008/09:50) ska universitet och högskolor utgå ifrån att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer.

När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

I årsredovisningen för 2012 ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala bidragsfinansieringen ska framgå av redovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (2011:223) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret. SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.  

SLU medges under 2012 undantag från bestämmelsen enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att upprätta och till regeringen lämna en delårsrapport.

SLU medges under 2012 undantag från bestämmelsen enligt 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys. SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag om att i Årets kapitalförändring särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

Med undantag från 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får en anläggningstillgång finansieras med bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning av att bidraget tilldelats för ändamålet.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Havs- och vattenmyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens jordbruksverk
Hästnäringens Nationella stiftelse

Senast uppdaterad: