Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:13

2012-12-13
U2012/7018/UH
Högskoleverket
Box 7851
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskoleverket
Riksdagen har beslutat om Högskoleverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskoleverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Högskoleverkets verksamhet ska bedrivas och redovisas i enlighet med verkets instruktion. Kostnaderna per verksamhetsområde ska redovisas fördelat på löner, konsultkostnader och övrig drift.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kvalitetssäkring

Högskoleverket har i uppdrag att kvalitetsutvärdera utbildning på grundnivå och avancerad nivå (U2010/4164/UH). Högskoleverket ska senast den 15 juni 2012 redovisa omdömena för de utbildningar som har utvärderats fram till nämnda datum till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Vidare ska det i redovisningen ingå uppgifter om antal helårsstudenter under 2011 för respektive utbildning.

Högskoleverket har även i uppdrag att granska vissa utbildningar (U2009/427/UH). Ett urval av utbildningar som inte leder till en examen och som inte omfattas av systemet för utbildningsutvärdering ska enligt uppdraget fortlöpande granskas utifrån de krav på högre utbildning som anges i 1 kap. 2 och 8–9 §§ högskolelagen (1992:1434).

Tillsyn

Av Högskoleverkets redovisning av tillsynsverksamheten ska det framgå vilka tillsynsärenden av principiell betydelse som verket har beslutat om samt i förekommande fall vilka åtgärder som universitet och högskolor har vidtagit med anledning av sådana beslut.

Uppföljning av effektivitet

Verksamheten vid universitet och högskolor ska enligt 4 § högskolelagen (1992:1434) avpassas så att en hög kvalitet nås. Högskoleverket ska, utifrån den statistik och de data om universitet och högskolor som verket samlar in, följa lärosätenas resursutnyttjande för att säkerställa att högskoleverksamheten är effektiv. I detta ingår att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter.  

Vidare ska Högskolverket utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt. Denna uppgift ska utföras i samverkan med Verket för innovationssystem för att även omfatta metodutveckling när det gäller effektivitet och produktivitet i lärosätenas uppgift att samverka med det omgivande samhället och verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Information

Högskoleverket ska sprida information om högskolestudier i syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrade kvinnor och män. Verket ska redovisa och kommentera sina informationsinsatser. Verket ska också redovisa vilka insatser som har vidtagits för att stärka verkets samarbete med myndigheter och studie- och yrkesvägledningsfunktioner som vänder sig till personer som vill få sin utländska högskoleutbildning bedömd.

Bedömning av utländsk utbildning

Av Högskoleverkets redovisning av arbetet med att bedöma utländsk högskoleutbildning ska det framgå antalet inkomna och avgjorda ärenden, typ av s.k. erkännandeärenden och vilka åtgärder som har vidtagits för att ytterligare effektivisera ärendehandläggningen.  

I Högskoleverkets uppdrag att bedöma utländsk högre utbildning ska verket vidareutveckla metoder för sådana bedömningar. I detta arbete ska Högskoleverket samverka med andra myndigheter som har kunskap och erfarenhet från bedömning av utländsk utbildning, såsom Verket för högskoleservice, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk samt universitet och högskolor i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning. Denna samverkan ska Högskoleverket redovisa i årsredovisningen. Högskoleverket ska också i årsredovisningen redogöra för hur verket har bistått andra myndigheter och organisationer med kunskaper vid tillgodoräknande och erkännande av utländsk högre utbildning.

Vidare ska Högskoleverket i årsredovisningen redogöra för hur verket har informerat berörda myndigheter och organisationer om verksamheten med att bedöma utländsk högre utbildning.

Examinerades etablering på arbetsmarknaden

Högskoleverket ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden. Högskoleverket ska i årsredovisningen redogöra för hur uppdraget har genomförts.

Forum för internationalisering

Högskoleverket och Internationella programkontoret för utbildningsområdet alternerar som ordförande i forum för internationalisering. Den myndighet som under året har agerat ordförande ska i årsredovisningen redogöra för arbetet i forumet. Redogörelsen ska för 2012 särskilt avse de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning i frågor som rör rekrytering och mottagning av utländska studenter.

Utgiftsprognoser

Högskoleverket ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari,
– den 22 februari, 
– den 3 maj,
– den 30 juli, och 
– den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Högskoleverket ska samverka med utredaren för inrättandet av Universitets- och högskolerådet (dir. 2012:56) och med utredaren för inrättandet av Universitetskanslersämbetet (dir. 2012:55) och förbereda och genomföra överföring av verksamhet och uppgifter till dessa myndigheter. Vid genomförandet av uppdraget ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas.

Högskoleverket ska ansvara för att vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder och senast den 1 oktober 2012 lämna en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med avveckling fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

Högskoleverket ska senast den 1 oktober 2012 lämna ett underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) för beräknade avvecklingskostnader fr.o.m. 2013. Redovisningen ska vara uppdelad på större, mer väsentliga aktiviteter som berör avvecklingsarbete samt, i förekommande fall, på budgetår.

Högskoleverket ska senast den 1 oktober 2012 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder och lämna förslag på hur tillgångar, skulder och kapital bör hanteras. 

Omstruktureringskostnader som avser den period som Högskoleverket fortsatt bedriver verksamhet, dvs. till och med att myndigheten upphör den 31 december 2012, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen 2012 och som ska regleras perioden efter den 31 december 2012.

Högskoleverkets tillgångar och skulder övertas av Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Tillgångar och skulder som inte övertas av Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet överförs till Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter. Överföring av tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Högskoleverket har ansvar för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2012.

 

 

3

Uppdrag

1. Högskoleverkets årsrapport

Högskoleverket ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport.

2. Redovisning till Bonus Presskopia

Högskoleverket ska senast den 7 maj 2012 till Bonus Presskopia ek.för. överlämna en redovisning av antalet helårsstudenter per lärosäte när det gäller budgetåret 2011.  

3. Högskoleutbildningar och arbetsmarknaden 

Högskoleverket ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas.

4. Redovisning av utvärdering av forskarskolor för lärare

Under 2008 och 2009 har 150 respektive 100 000 000 kronor fördelats för forskarskolor för lärare. Enligt tidigare regeringsbeslut ska Högskoleverket utvärdera forskarskolorna (U2008/1996/UH). En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2012. Utvärderingen ska innefatta en

 • bedömning av måluppfyllelsen,
 • beskrivning och värdering av arbetsprocessen för deltagande lärosäten,
 • en analys av licentiandernas studie- och arbetsvillkor under den tid som utbildningen på forskarnivå har pågått, och
 • en värdering av effekter av utbildningen för deltagarna och de berörda skolhuvudmännen.  

5. Redovisning av utvärdering av utbildningsuppdrag om särskilda lärarutbildningar

Senast den 1 juni 2012 ska Högskoleverket lämna en utvärdering till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om utbildningsuppdrag om särskilda lärarutbildningar för lärare som saknar lärarexamen enligt förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, som ska genomföras av vissa lärosäten under perioden den 1 juli 2007 – den 31 december 2010. 

Senast den 1 juni 2012 ska Högskoleverket lämna en utvärdering till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om utbildningsuppdrag om särskilda lärarutbildningar med inriktning på utländska lärares vidareutbildning som ska genomföras av vissa lärosäten under perioden den 1 juli 2007 – den 31 december 2010. 

Utvärderingarna ska innefatta en

 • bedömning av måluppfyllelsen,
 • beskrivning och analys av ansöknings- och antagningsprocessen med validering och tillgodoräknande,
 • beskrivning och värdering av arbetsprocessen för deltagande lärosäten,
 • en analys av studenternas studievillkor, och
 • en värdering av effekter av utbildningen för deltagarna och de berörda skolhuvudmännen. 

6. Europeisk referensram för examina inom högre utbildningoch nationellt kvalifikationsramverk för livslångt lärande

Högskoleverket ska vara nationell samordningspunkt för den övergripande europeiska gemensamma referensramen för examina inom högre utbildning. Verket ska också vara nationell korrespondent i det nätverk som har etablerats av Europarådet inom ramen för Bolognaprocessen. 

Högskoleverket ska samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan i dess arbete med ett svenskt nationellt kvalifikationsramverk för livslångt lärande.

7. Anmälnings- och studieavgifter för studenter från tredjeland

Med anledning av införandet av anmälnings- och studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz, ska Högskoleverket följa upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten vid universitet och högskolor. Uppföljningen ska innehålla uppgifter i fråga om bl.a. statistik, den studieavgiftsfinansierade verksamheten och dess eventuella påverkan på utbytesverksamheten samt information om tillsynsärenden med anledning av införandet av anmälnings- och studieavgifter. Uppföljningen ska även inkludera statistik när det gäller studenter från tredjeland som har bedömts vara undantagna från skyldighet att betala studieavgift.

För genomförandet av uppdraget ska Högskoleverket samråda med Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Svenska institutet, Verket för högskoleservice, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och andra berörda myndigheter och organisationer.

8. Rekryteringsmål för kvinnliga professorer

Högskoleverket ska med utgångspunkt i Delegationen för jämställdhet i högskolans betänkande Svart på vitt - om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1) och rapporten Utvärdering av kvantitativa rekryteringsmål för högskolans personal (U2009/6064/UH) analysera och lämna förslag på hur rekryteringsmålen för andelen professorer som är kvinnor kan bli mer effektiva och ändamålsenliga.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings-
departementet) senast den 15 maj 2012.

9. Utveckla uppföljningen av kursklassificeringen

Klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden ska ske utifrån ämnesinnehåll. Klassificering ska alltså inte ske utifrån resursåtgång, undervisningsmetod eller huruvida en kurs ingår i ett utbildnings-
program som i övrigt har en annan klassificering. Klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden är av stor betydelse för tilldelningen av resurser till lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Klassificeringen av kurser måste därför ske på ett likartat sätt för att åstadkomma rättvisa villkor, men samtidigt är någon helt likriktad klassificering inte möjlig. Högskoleverket ska följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden. Uppföljningen ska ske i samverkan med universitet och högskolor.

10. Kartlägga lärosätenas arbete med utbildningars arbetsmarknadsanknytning 

För att förbereda de studerande för det framtida arbetslivet bör universitet och högskolor på ett systematiskt sätt arbeta med utbildningars anknytning till arbetsmarknaden. Arbetsmarknads-
anknytningens omfattning och former kan och bör variera beroende på utbildningarnas inriktning. Högskolverket ska kartlägga hur universitet och högskolor arbetar med att anknyta utbildningar på grundnivå och avancerad nivå till arbetsmarknaden. I uppdraget ingår det att kartlägga hur vanligt förekommande arbetsmarknadsanknytningen är och vilka olika former som lärosätena använder sig av för att knyta utbildningarna till arbetsmarknaden. Ett jämställdhetsperspektiv bör beaktas i kartläggningen. Vidare ska kartläggningen innehålla en sammanställning över annan tillgänglig information om arbetsmarknadsanknytning i högskoleutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2012.

11. Funktionshindrade studenter

Högskoleverket ska sammanställa och analysera resultat från tillsynsbesök vid universitet och högskolor och uppföljningar av dessa i fråga om lärosätenas insatser för funktionshindrade studenter. Verket ska även sprida goda exempel på hur lärosätena arbetar för att främja rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning.

12. Kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker

Högskoleverket ska genomföra en kartläggning och analys av olika former av kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker. Kartläggningen ska omfatta samtliga universitet och högskolor och inte enbart de som på uppdrag av regeringen anordnar sådan utbildning. Kartläggningen ska innehålla uppgifter dels om utbildningarnas omfattning och studentantal, dels om innehållet i utbildningarna och hur de finansieras. Det ska även framgå vem som är uppdragsgivare till utbildningarna.

Vidare ska Högskoleverket redovisa i vilken omfattning de som har genomgått kompletterande högskoleutbildning för utländska akademiker har fått ett arbete som är relevant för utbildningen alternativt fortsatt med studier.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings-
departementet) senast den 16 april 2012.

13. Översättning

Högskoleverket ska svara för översättning till engelska av

 • lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
 • förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor,
 • förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter,
 • förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och
 • förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Det ska tydligt framgå att översättningen endast är ett informations-
material. Högskoleverket ska kontinuerligt uppdatera översättningarna och göra dem lättillgängliga för olika målgrupper såväl i Sverige som utomlands.

14. Konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Högskoleverket ska planera en konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Konferensen ska handla om kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning, framför allt vad gäller reglerade yrken, och validering och bedömning av utländsk avslutad högskoleutbildning. I uppdraget ingår att, i samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), planera konferensens innehåll, bjuda in deltagare samt planera övriga praktiska arrangemang.

Universitets- och högskolerådet kommer att överta uppdraget att planera och genomföra konferensen. Konferensen ska genomföras under andra halvåret 2013 i Stockholm. Målgruppen ska vara beslutsfattare och företrädare för högre utbildning och arbetsliv med inriktning på integration och insatser för att fler akademiker med utländsk utbildning ska få arbete i nivå med sin utbildning i de nordiska länderna och i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Högskoleverket (Ramanslag)

Disponeras av Högskoleverket176 984
ap.1Högskoleverket (ram)176 984

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Högskoleverket

Anslaget får användas för finansiering av merkostnader på grund av arbete med att förbereda överföring av verksamhet och uppgifter till Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet och för avveckling. Dessa kostnader ska särredovisas i årsredovisningen för 2012.

Utgifter för särskilda åtgärder eller ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Högskoleverket
ap.15 3103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 035
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskoleverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2514 749
2012-02-2514 749
2012-03-2514 749
2012-04-2514 749
2012-05-2514 749
2012-06-2514 749
2012-07-2514 749
2012-08-2514 749
2012-09-2514 749
2012-10-2514 749
2012-11-2514 749
2012-12-2514 745
Summa176 984
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskoleverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Högskoleverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet
Högskoleprovet0018 25018 040210210
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Högskoleverket får ta ut och disponera avgifter för följande verksamhet utan krav på full kostnadstäckning.

A. Högskoleprovet

Den som vill delta i högskoleprovet ska enligt 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) betala en avgift i samband med anmälan till provet. Högskoleverkets arbete med högskoleprovet ska finansieras med en del av den avgift som deltagare i högskoleprovet betalar. Verkets del av avgiften motsvarar 165 kronor per anmäld deltagare i provet. Avgifterna ska betalas av respektive universitet och högskola till verket senast 30 dagar efter anmälningstidens utgång. Inkomsterna disponeras av Högskoleverket. Högskoleverket får vidare disponera eventuella dröjsmålsräntor. Avgiftsintäkter för högskoleprovet ska redovisas brutto mot anslaget 2:1 Högskoleverket, utg.omr. 16. Eventuellt underskott i verksamheten får täckas via anslaget.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Högskoleverket får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Högskoleverket medges undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet/ESA, SFÖ
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Verket för högskoleservice
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Sveriges lantbruksuniversitet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: