Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2012-12-13
N2012/6292/FIN
N2012/6241/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv 
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Bidrag till terminologisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 297
ap.3TNC (ram)4 297

Villkor för anslag 1:13

ap.3 TNC

Medel från anslagsposten ska av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till AB Terminologicentrum TNC för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: