Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2012-12-06
Fö2012/2095/ESL
(delvis)
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utredningsverksamheten

De undersökningar av olyckor och tillbud som Statens haverikommission ska genomföra ska slutföras snarast, om möjligt inom tolv månader från olyckan eller tillbudet.

Återrapportering

1. Antal ärenden 

Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar ska kategorivis redovisas.

2. Handläggningstider

Statens haverikommission ska redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningarna under den senaste treårsperioden. Vidare ska myndigheten analysera och redogöra för de vanligaste orsakerna till att handläggningstiden för vissa haveriutredningar överstiger 12 månader. Myndigheten ska dessutom redovisa vidtagna åtgärder för att korta handläggningstiderna.

3. Prognoser 

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

4. Effektivitet och god hushållning

Statens haverikommission ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission47 402
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)47 402

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Statens haverikommission - del till SHK

Anslagsposten används för att finansiera Statens haverikommissions förvaltningskostnader, dess verksamhet med haveriundersökningar  och samarbetet med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:8 Statens haverikommission
ap.14 2403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 534
2012-02-253 534
2012-03-253 534
2012-04-253 534
2012-05-253 534
2012-06-253 534
2012-07-253 534
2012-08-253 534
2012-09-253 534
2012-10-253 534
2012-11-253 534
2012-12-258 528
Summa47 402
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:8 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Karin Enström
Marcus Cato
Kopia till

Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet, ESL, SSK
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/TE
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Transportstyrelsen
Försvarsmakten
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: