Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2012-12-06
Ju2012/7948/DOM
Ju2012/7567/KRIM(delvis)
Domarnämnden
Box 2330
10318 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Domarnämnden
Riksdagen har beslutat om Domarnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95, prop. 2012/13:2 utg.omr. 04, bet. 2012/13:FiU11, rskr. 2012/13:41).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Domarnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Återrapportering

Domarnämnden ska redovisa och kommentera verksamheten i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare och förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden.

Övrig återrapportering

Domarnämnden ska också redovisa och kommentera:

  • Antalet inkomna generella intresseanmälningar fördelat på kön och handläggningen av dessa.

  • Hur många ärenden som avsett de anställningar som tidigare tillsattes efter s.k. kallelseförfarande och handläggningen av dessa.

  • På vilket sätt nämnden har bedrivit ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Av redovisningen ska framgå bl.a. vilka åtgärder som har vidtagits för att bredda rekryteringen av domare.

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden7 500
ap.1Domarnämnden (ram)7 500

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.16503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)700
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)650
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25542
2012-02-25542
2012-03-25542
2012-04-25542
2012-05-25542
2012-06-25542
2012-07-25542
2012-08-25542
2012-09-25542
2012-10-25542
2012-11-25542
2012-12-251 538
Summa7 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter och ersättare som representerar allmänheten.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Patrik Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Socialdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: