Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2012-12-13
N2012/6300/FIN
N2012/6241/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

SGU ska redovisa de åtgärder som vidtagits inom Bergsstaten och SGU avseende Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

SGU ska mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, samt

den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Innovationsstrategi

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i genomförandet av den nationella innovationsstrategin, med särskilt tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

Mineralstrategi

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i genomförandet av den nationella mineralstrategin.

Innovationspartnerskap

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

3

Uppdrag

Branchspecifik vägledning för prövning av gruvverksamhet

SGU ska i nära dialog med Naturvårdsverket ta fram en branschspecifik vägledning för prövning av gruvverksamhet. Vägledningen ska vara ett stöd för såväl verksamhetsutövare som myndigheter. SGU ska verka för att innehållet i vägledningen är sådant att även Naturvårdsverket kan ställa sig bakom det. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2013. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning218 369
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)218 369

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för myndighetsverksamhet inom SGU.

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 818
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 818

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 5519 5000
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.11 400Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.15 5002 2003 300
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2518 197
2013-02-2518 197
2013-03-2518 197
2013-04-2518 197
2013-05-2518 197
2013-06-2518 197
2013-07-2518 197
2013-08-2518 197
2013-09-2518 197
2013-10-2518 197
2013-11-2518 197
2013-12-2518 202
Summa218 369
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 380-1 30019 00020 000-1 00080
Tjänsteexport43070015 00014 5005001 630
Summa2 810-60034 00034 500-5001 710
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528023 00019 000019 00042 000
Mineralersättning25287991 1001 40001 4003 299
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Summa79924 10020 400020 40045 299
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för:

- utveckling av databas för vattentäkter samt framtagande och anpassning av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd och underlag till vattenmyndigheterna i frågor om nyttjande av landets grundvattenresurser.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Justitiedepartementet/PO
Utrikesdepartementet/FMR
Försvarsdepartementet/SSK och MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Miljödepartementet/S, R, MA och NM
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 12, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

N2012/6300/FIN
N2012/6241/KLS
(delvis)
N2012/4985/FIN
N2012/295/FIN
N2012/1198/FIN(slutligt)
N2012/6033/FIN

Senast uppdaterad: