Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:6

2012-12-20
S2012/9065/SAM (delvis)
Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Fortifikationsverket
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,9 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statens avkastningsränta och utlåningsränta för 2013 och riskpremie vid given soliditet och är baserat på prissättningsmodellen Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Myndigheten ska vidare:

- medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås, och

- verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Återrapportering

Fortifikationsverket ska redovisa verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. Redovisningen ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa:

- totalkostnader för drift, underhåll och administration,

- intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna ska anges (alla avyttringar för vilka marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor ska redovisas separat),

- antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde ligger på mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor,

- avkastning i procent,

- soliditet,

- driftsnetto i kr/kvm i det öppna beståndet,

- direktavkastning i det öppna beståndet,

- andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

- hyresintäkter i kr/kvm i det öppna beståndet,

- mediaförbrukning i kWh/kvm i det öppna beståndet,

- driftkostnader i kr/kvm i det öppna beståndet,

- underhållskostnader i kr/kvm i det öppna beståndet, samt

- administration i kr/kvm i det öppna beståndet.

Fortifikationsverket ska i sin årsredovisning redovisa avslutade investeringar som beräknas överstiga 20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Fortifikationsverket ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå.

Fortikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

2

Organisationsstyrning

Bistå utredningar

Fortifikationsverket ska bistå Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter (dir. 2012:6) och Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter (dir. 2012:7) med de underlag utredningarna behöver för att genomföra sina uppdrag.

Kundundersökning - Nöjd Kund Index

Målet är att Fortifikationsverkets hyresgäster ska vara nöjda med fastighetsförvaltningen och att myndigheten i kundundersökningen ska uppnå ett Nöjd-kund-index (NKI) om minst 65.

Fortifikationsverket ska redovisa resultatet av kundundersökningen i samband med årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan för 2014-2016

Fortifikationsverket ska i samband med att budgetunderlaget avseende budgetåren 2014–2016 lämnas redovisa en investeringsplan för denna treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat. 

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Fortifikationsverket ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av nybyggnation, ombyggnation och liknande som innebär investeringar inom Fortifikationsverkets verksamhet för 2014–2016. Redovisningen av uppgifterna ska ske enligt bilaga som bifogats regeringsbeslutet den 4 oktober 2007 om uppdrag till Fortifikationsverket m.fl (dnr Fi2007/7855). Vidare ska Fortifikationsverket efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt som bedöms överstiga 10 miljoner kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är ny- och/eller ombyggnad samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget för 2014–2016 lämnas. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inges till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 juni 2013. 

3. Oljelagringsanläggning i två kommuner

Fortifikationsverket ska genomföra avyttring av en oljelagringsanläggning i två kommuner. Ärendet ska avrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2013. En årlig prognos för totalt kostnadsutfall för genomförandets olika alternativ ska ingå i redovisningen.

4. Investeringsutfall

Fortifikationsverket ska i samband med att budgetunderlaget lämnas samt senast den 20 juni 2013 redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2013–2015. Avvikelser från planen för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

5. Hantering av camper

Fortifikationsverket ska via uppdrag stödja Försvarsmakten gällande byggnader, förvaltning samt avveckling av camper för Försvarsmaktens internationella insatser.

6. Underhållsplaner

Fortifikationsverket ska upprätta särskilda underhållsplaner. I detta arbete ska Fortifikationsverket samverka med Försvarsmakten.

7. Förhandlingsdelegation

Fortifikationsverket har under en tid haft i uppdrag att leda en förhandlingsdelegation i syfte att utveckla och fördjupa samarbetet med Kina inom området Skydd av samhällsviktig infrastruktur t.ex. oljelagringsanläggningar. Fortifikationsverket ska inkomma med en slutrapport av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 augusti 2013.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)11 100 000
- varav INVESTERING11 100 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 435 8752 401 84534 03034 030
Uppdrag00784 438774 34210 09610 096
Avyttring00222 259136 27485 98585 985
Summa003 442 5723 312 461130 111130 111
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverket ska den 13 maj, 16 september och 18 november 2013 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, vilken ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Upplåtelse av mark och lokaler till Försvarsmakten ska ske enligt överenskommelsen Hyresmodell 2006.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2014 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med ett belopp som motsvarar amorteringen. 

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Fortifikationsverket ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fortifikationsverket får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska kostnader för att slutföra avveckling och genomföra avyttring av en oljelagringsanläggning. Intäkterna disponeras av myndigheten.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.  

Fortifikationsverket ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa under inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Överskottet/underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat. 

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Fortifikationsverket får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt, överskott av skogsbruk och arrenden, samt uthyrning och övriga nyttjanderätter av övnings- och skjutfält under avveckling för att bekosta:

  • avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,
  • avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,
  • avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,
  • förädling och avyttring av fält, samt
  • metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som Fortifikationsverket förfogar över får verket, utan hinder av beloppsgränserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter,m.m., besluta om investeringar och förvärv när det beräknade investeringskostnaden inte överstiger 20 miljoner kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade kostnaden överstiger 20 miljoner kronor ska verket lämna över frågan till regeringen för prövning.

4. Fortifikationsverket får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 miljoner kronor.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Hans Mildenberger
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/ASO
Försvarsdepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: