Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2012-12-18
S2012/8855/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:4

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 665
ap.3Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet (ram)34 165
ap.4Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet (ram)500

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut motvärdet av USD 4 941 900 till Världshälsoorganisationen (WHO) vilket motsvarar Sveriges generella bidrag för 2013. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.   

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut motvärdet av USD 61 813,50 till Världshälsoorganisationen (WHO) vilket motsvarar Sveriges kostnad för ramkonventionen om tobakskontroll för 2013. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:4 Bidrag till WHO
ap.33 416Inget0
ap.415Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Världshälsoorganisationen (WHO)

Senast uppdaterad: