Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2012-12-20
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 11:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 11:2 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet2 193
ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (ram)2 193

Villkor för anslag 11:2

ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Anslaget ska användas för kostnader för information om forsknings- resultat, för att utarbeta mediestatistik och dokumentera ägar- och marknadsförhållanden inom svenska massmedier m.m. vid den svenska avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor ska ges ut under 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25183
2013-02-25183
2013-03-25183
2013-04-25183
2013-05-25183
2013-06-25183
2013-07-25183
2013-08-25183
2013-09-25183
2013-10-25183
2013-11-25183
2013-12-25180
Summa2 193
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:2 ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Anna-Karin Adolfsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret