Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
21

2012-12-13
Ku2012/1873/MFI (slutligt)
Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för radio och tv:s verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för radio och tv definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv ska årligen bedöma, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag. Granskningsnämndens bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 10 juni 2013.

Prognoser 2013–2017

Myndigheten för radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari 
  • 2 maj
  • 25 oktober

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Myndigheten för radio och tv ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Tillgänglighet till interaktiva televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för radio och tv ska kartlägga vilka tekniska lösningar som finns för att tillgängliggöra interaktiva televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning samt hur samarbetet mellan tjänsteleverantörer och leverantörer av utrustning ser ut. Myndigheten ska även utvärdera olika lösningars användarvänlighet samt vilka förutsättningar de har att nå användarna. Uppdraget ska genomföras i samråd med Post- och telestyrelsen, Användningsforum samt Myndigheten för handikappolitisk samordning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2013.

En del av kostnaderna för uppdraget får finansieras med en engångssumma på högst 300 000 kronor under 2013 från anslag 2:2 Ersättning för vissa tjänster för funktionshindrade, ap. 1 till Post och telestyrelsens disposition, inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:3

Myndigheten för radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv25 061
ap.1Myndigheten för radio och tv (ram)25 061

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Myndigheten för radio och tv

1. För 2013 anvisas Myndigheten för radio och tv 7 660 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad 2013 från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för radio och tv.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
8:3 Myndigheten för radio och tv
ap.17523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
8:4 (2010) Radio- och TV-verket
ap.3 (2010)ram
8:5 (2010) Granskningsnämnden för radio och TV
ap.2 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 088
2013-02-252 088
2013-03-252 088
2013-04-252 088
2013-05-252 088
2013-06-252 088
2013-07-252 088
2013-08-252 088
2013-09-252 088
2013-10-252 088
2013-11-252 088
2013-12-252 093
Summa25 061
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:3 ap.1Myndigheten för radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsintäkter
Utgivningsbevis0020020000
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio003 0003 00000
Summa003 2003 20000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Kostnaderna avser de direkta utgifterna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offenligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800127 8350127 835127 835
Summa00127 8350127 835127 835
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jon Dunås
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: