Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2012-11-29
S2012/7590/ESA
S2012/8381/ESA
Kompetensrådet för utveckling i staten
Box 120 12
10221 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kompetensrådet för utveckling i staten
Riksdagen har beslutat om Kompetensrådet för utveckling i statens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 02, bet. 2011/12 :FiU2, rskr. 2011/12:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kompetensrådet för utveckling i staten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samverkan och erfarenhetsutbyte

Kompetensrådet för utveckling i staten ska samordna det statliga nätverket mot korruption.

Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa vilka myndigheter som deltagit i nätverket mot korruption samt vilka insatser nätverket gjort. 

Prioriterade utbildningar

Kompetensrådet för utveckling i staten ska tillhandahålla EU-utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen och andra av Regeringskansliet prioriterade utbildningar. Den närmare omfattningen av och inriktningen på dessa utbildningar ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Statsrådsberedningen).

Myndigheten ska redovisa vilka utbildningar som har genomförts och sammanställa statistik över deltagarna, med en särskild redovisning av deltagarna från Regeringskansliet uppdelad på respektive departement.

Rekrytering till arbete inom EU:s institutioner

Verksamheten i denna del ska styras av målsättningen att det ska leda till att fler svenska medborgare söker anställning i unionens gemensamma institutioner och också får anställning.

Kompetensrådet för utveckling i staten ska informera om vägar för basrekrytering till EU:s institutioner och om tjänstgöring inom dessa institutioner. Detta ska ske genom särskilda informationsinsatser om basrekrytering via uttagningsprov med avsikt att höja kunskapsnivån och främja visibiliteten i Sverige kring detta viktiga område. Förutom studerande vid universitet och högskolor är en grupp som är särskilt viktig att nå akademiker med några års yrkeserfarenhet.

Kompetensrådet för utveckling i staten ska redovisa vilka informationsinsatser som har genomförts och sammanställa statistik över antal informationstillfällen, antal deltagare vid föredrag och seminarier, antal arbetslivsdagar där myndigheten deltagit, antal annonstillfällen och för vilket syfte samt andra insatser inom området. Redovisningen ska även innefatta kostnader för de olika delarna.

Kompetensrådet för utveckling i staten ska genomföra utbildningar inför uttagningsprov till EU:s institutioner. I uppdraget ingår att bistå de som sökt till ett uttagningsprov med aktiv utbildning och relevanta förberedelser i de olika stegen i uttagningsprocessen. Målsättingen i denna del är att så många som möjligt av de som söker till uttagningsproven ska omfattas av denna insats. Myndigheten ska redovisa vilka insatser som genomförts i uttagningsprovens olika faser, antal deltagare och kostnader för verksamheten i denna del.

Kompetensrådet för utveckling i staten ska göra en bedömning av behov och ta fram en plan för utbildningar inför uttagningsprov under verksamhetsåret 2012 samt upprätta en indikativ budget för detta. Planen bör utgå från European Personnel Selection Office planerade ordinarie uttagningsprov inom ramen för planeringscykeln för 2012. Myndigheten ska informera Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) om planen och en indikativ budget. Informationen i dessa delar ska vara Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) tillhanda senast den 26 februari 2012.

Kompetensrådet för utveckling i staten ska senast den 30 juni och den 31 december 2012 till Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) redovisa vilka utbildningar som anordnats inför uttagningsprov omfattande även antalet deltagare och kostnaden för utbildningarna.

Kompetensrådet för utveckling i staten ska sammanställa statistik över antal svenska medborgare som blir uttagna i de olika uttagningsproven. I samband därmed ska myndigheten även göra en bedömning av effekterna av insatserna och redovisa dessa. 

Nordisk och europeisk utbytestjänstgöring

Kompetensrådet för utveckling i staten ska i sin årsredovisning beskriva utvecklingen inom området nordisk och europeisk utbytestjänstgöring samt redovisa vilka insatser som myndigheten har gjort inom området.

Prognoser

Kompetensrådet för utveckling i staten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

2

Organisationsstyrning

Överföring av uppgifter m.m.

Kompetensrådet för utbildning i staten (Krus) ska förbereda och genomföra överföring av 

  • uppgiften att uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen samt uppgiften att tillhandahålla de trycksaker m.m. som Krus idag distribuerar till statliga myndigheter till Statskontoret den 1 januari 2013, 
  • uppgiften att upphandla och tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen till Institutet för europapolitiska studier (SIEPS) den 1 januari 2013, samt
  • uppgiften att anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours samt uppgiften att administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring till Universitets- och högskolerådet, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2013.

Vid genomförandet av uppdragen ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Uppdragen ska genomföras i samråd med berörda myndigheter och med den särskilde utredaren som förbereder inrättandet av Universitets- och högskolerådet (dir. 2012:56).

Krus ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet och Statsrådsberedningen/EU-kansliet) informerade om hur uppdragen fortlöper.

Krus ska vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder och senast den 31 oktober 2012 lämna en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur arbetet med avvecklingen fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

Överlåtelse av Krus tillgångar och skulder till Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Krus har ansvaret för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2012.

3

Uppdrag

Strategiska projekt

Kompetensrådet för utveckling i staten ska, i enlighet med regeringsbeslut den 16 april 2009 (dnr Fi2009/3563), genomföra ett projekt om offentligt etos som innehåller satsningar som vänder sig till hela statsförvaltningen, med särskilt fokus på cheferna i förvaltningen. Uppdraget slutförs den 30 november 2012. . Krus ska senast den 31 december 2012 redovisa projektets resultat.

Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 4 november 2010 (dnr IJ2010/1873/JÄM) genomföra en kompetenssatsning i syfte att stödja myndigheternas arbete med att utveckla rutiner och policies för att hantera frågor som rör köp av sexuella tjänster, konsumtion av pornografi m.m. bland statsanställda i samband med tjänsteutövning. Satsningen ska erbjudas statliga myndigheter och deras anställda.

Övriga uppdrag

Krus ska senast den 31 oktober 2012 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa de avtal som ligger till grund för befintliga webbutbildningar och där avtalen gäller efter den 31 december 2012.

Krus ska vidare, senast den 31 oktober 2012, till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

  • dels lämna ett underlag för beräknade avvecklingskostnader från och med 2013. Redovisningen ska vara uppdelad på större, mer väsentliga aktiviteter som berör avvecklingsarbete samt, i förekommande fall, per budgetår.,
  • dels lämna en redovisning av ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder och lämna förslag till hur tillgångar, skulder och kapital bör hanteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kompetensrådet för utveckling i staten 13 749
ap.2Kompetensrådet för utveckling i staten (ram)13 749

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Kompetensrådet för utveckling i staten

Utgifter för särskilda åtgärder eller ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från de medel som Krus disponerar.

Omstruktureringskostnader som avser den period som Krus fortsatt bedriver verksamhet, dvs. till och med att myndigheten upphör den 31 december 2012, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen 2012 och som ska regleras perioden efter den 31 december 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.2412Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kompetensrådet för utveckling i staten s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 146
2012-02-251 146
2012-03-251 146
2012-04-251 146
2012-05-251 146
2012-06-251 146
2012-07-251 146
2012-08-251 146
2012-09-251 146
2012-10-251 146
2012-11-251 146
2012-12-251 143
Summa13 749
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kompetensrådet för utveckling i staten s disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kompetensrådet för utveckling i staten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Utbildningsverksamhet005 0005 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter som Kompetensrådet för utveckling i staten ska ta ut redovisas mot anslagsposten 1.1 Statskontoret ap. 2 Kompetensrådet för utveckling i staten. 

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar och andra prioriterade utbildningar ska Kompetensrådet för utveckling i staten månadsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement bifogas.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kompetensrådet för utveckling i staten behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU
Statsrådsberedningen/FC K
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Utbildningsdepartementet/JÄM
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret