Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2012-12-20
S2012/9065/SAM (delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Statskontoret
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för anslagsposterna 1 respektive 7 under nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret5 000
ap.7Värdegrundsarbete (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet5 519
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 519

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet. Medlen får användas för förvaltningspolitiska utvecklingsinsatser.

ap.7 Värdegrundsarbete

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.11653 %0
ap.7151Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket