Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2012-12-13
UF2012/72687/UD/FIM
(delvis)
UF2012/73009/UD/FIM
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
50115 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:105) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) uppgifter anges i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Exportvisionen

Swedac förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas. 

Tjänsteexport

Återrapportering

Swedac ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar ska presenteras.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3

Uppdrag

EU-förordning om marknadskontroll

Under början av 2013 förväntas EU-kommissionen lämna förslag till en ny förordning om marknadskontroll. Swedac ska bistå regeringen med expertstöd och underlag gällande förslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll23 100
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)23 100

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Av anslagsposten avser 950 000 kronor kostnader för legal metrologi. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 925
2013-02-251 925
2013-03-251 925
2013-04-251 925
2013-05-251 925
2013-06-251 925
2013-07-251 925
2013-08-251 925
2013-09-251 925
2013-10-251 925
2013-11-251 925
2013-12-251 925
Summa23 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll2681 2609 2009 20001 528
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet8 0831 12998 500100 400-1 9007 312
Tjänsteexport1 4892 34214 20015 400-1 2002 631
Summa9 5723 471112 700115 800-3 1009 943
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: