Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2012-12-20
M2012/3408/S(slutligt)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
11182 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer, samt

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar.

Formas ska också redovisa  

- vilken strategi rådet har för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden, och

- insatserna för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att hänsyn tas till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Övrig återrapportering  

1. Formas ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning samt 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.

3. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute och till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) har använts.

4. Formas ska särskilt redovisa pågående och planerade insatser samt resultat när det gäller forskning om samhällsbyggande. Det gäller såväl forskning nationellt som internationellt, samfinansierad forskning med olika parter samt samarbeten med andra finansiärer och organisationer. Redovisningen ska ske till Miljödepartementet och Socialdepartementet.

5. Formas ska redovisa prognoser för 2013 - 2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari 

2 maj

29 juli 

25 oktober 

3

Uppdrag

1. Formas ska i samverkan med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. 

2. Formas och Statens energimyndighet ska redovisa hur resultaten av den klimatforskning som myndigheterna finansierar bidrar till att nå klimatmålen och hur denna redovisning löpande kan ske, t.ex. genom resultatindikatorer så att regeringen och riksdagen får en bättre och samlad redovisning av klimatforskningens omfattning, resultat och effekter. Myndigheterna ska gemensamt och i samråd med andra berörda myndigheter komplettera myndigheternas forskningsstrategier så att de omfattar även klimatforskning. Strategierna ska även omfatta kommersialisering. Formas och Statens energimyndighet ska också föreslå handlingsplaner för hur klimatforskningens resultat ska kunna samverka med andra styrmedel. I uppdraget ingår att föreslå en definition av klimatforskningen. Uppdraget ska redovisas gemensamt till regeringen (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) senast den 31 maj 2013. 

3. Formas bör i ökad utsträckning delta i och samverka i fråga om genomförande av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

4. Formas ska med utgångspunkt i en kunskapsöversikt och i en kartläggning av pågående forskning och utveckling inom växtskyddsområdet identifiera forsknings- och utvecklingsbehov för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsproduktion. Växtskyddsområdet inkluderar kunskapen om såväl befintliga som nya allvarliga växtskadegörare och de skador dessa kan orsaka på växtproduktion och biodiversitet samt hur man förebygger och bekämpar skadegörare. För uppdragets genomförande ska relevanta myndigheter höras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014.

5. Formas ska gemensamt med Stiftelsen lantbruksforskning och Stiftelsen hästforskning utforma ett produktionsinriktat forskningsprogram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft, samt för hästforskning. Programmet bör bidra till att utveckla konkurrenskraften hos lantbrukets näringar samt bidra till att stärka företagens betydelse för landsbygden. Programmet bör syfta till att öka värdet för jordbrukets värdekedja, bl.a. genom forskning och innovation som skapar nya produkter och marknader och som samtidigt bidrar till att minimera jordbrukets miljöpåverkan samt hästens välfärd och ökad kompetens i hästnäringen. Samverkan bör också sökas med andra relevanta aktörer och forskningsfinansiärer. Formas ska redovisa verksamheten till regeringen årligen med en första rapport senast den 3 mars 2014. Formas ska utvärdera programmet efter fyra år.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande51 178
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)51 178

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande592 593
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)592 593

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 14 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

3. Formas ska utbetala 20 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten och luftvårdsforskning för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 17 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt.

4. Formas ska utbetala 27 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Minst 5 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten.

5. Formas ska utbetala 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för produktionen av Artic Resilience Report.

6. Formas ska betala 500 000 kronor till Falsterbo fågelstation för infrastruktur för forskning.

7. Formas ska avsätta minst 25 000 000 kronor till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad.

8. Formas ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om miljö, klimat och energi som pågår år 2009 - 2013. Formas ska under 2013 tillsammans med Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 9 400 000 kronor för de fyra myndigheterna tillsammans.

9. Formas får medverka i en eventuell finansiering av toxikologisk forskningsverksamhet i anslutning till Astra Zeneca.

10. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 5353 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.117 7783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.11 350 000450 000450 000450 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor för 2014, högst 450 000 000 kronor för 2015 och högst 450 000 000 kronor för 2016 - 2018.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 265
2013-02-254 265
2013-03-254 265
2013-04-254 265
2013-05-254 265
2013-06-254 265
2013-07-254 265
2013-08-254 265
2013-09-254 265
2013-10-254 265
2013-11-254 265
2013-12-254 263
Summa51 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Lena Ek
Erik Arnberg
Kopia till

Internrevision, Statsrådsberedningen
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet/FIN
Kulturdepartementet
Arkitekturmuseet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksantikvarieämbetet
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Vetenskapsrådet
Verket för innovationssystem
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad: