Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2012-12-20
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7268/UH
Universitets- och högskolerådet
Box 22007
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har beslutat om Universitets- och högskolerådets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Universitets- och högskolerådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Universitets- och högskolerådets verksamhet ska bedrivas och redovisas i enlighet med myndighetens instruktion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Antagning och studieadministrativ verksamhet

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid antagning, rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet,
 • vilka universitet och högskolor samt övriga myndigheter som använder antagningssystemet fördelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt vilka som ger uppdrag till Universitets- och högskolerådet att biträda vid antagning, och
 • den totala kostnaden och kostnaden per sökande för antagningssystemet respektive för Universitets- och högskolerådets biträde med antagning fr.o.m. år 2010 och framåt.

I samband med sök- och antagningsomgångarna för höstterminen 2013 respektive vårterminen 2014 ska myndigheten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)redovisa statistik och lämna en analys över antagningen. Redovisningen ska omfatta antal förstahandssökande respektive antagna fördelade på lärosäten, på utbildningsprogram, inkl. utbildning som leder fram till en yrkesexamen, och kurser på grundnivå respektive avancerad nivå. Vidare ska myndigheten redovisa till hur många utbildningar det sker ett urval fördelat på utbildningsprogram och kurser och lägsta antagningspoäng per urvalsgrupp för utbildningsprogram, inkl. utbildning som leder fram till en yrkesexamen. I redovisningen i fråga om lägsta antagningspoäng per urvalsgrupp ska en uppdelning för betygsurvalet göras för betygsgrupperna I och II respektive folkhögskolegruppen. Redovisningen ska omfatta andelen kvinnor och män samt deras ålder.

Anmälnings- och studieavgifter

Myndigheten ska i fråga om anmälnings- och studieavgifter för studieavgiftsskyldiga studenter enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor särskilt redovisa:

 • hur hanteringen av anmälningsavgiften fungerat i relation till universitet och högskolor,
 • de totala kostnaderna för att administrera anmälningsavgiften samt hur dessa kostnader fördelas mellan sökande respektive berörda lärosäten,
 • hur tidplanen för antagningsomgångarna ser ut för gruppen studieavgiftsskyldiga studenter,
 • hur väl informationsinsatser om anmälnings- och studieavgifter fungerat för gruppen avgiftsbetalande studenter, och
 • hur samverkan med Migrationsverket har fungerat.

I samband med sista anmälningsdag vid urval 1 och 2 för anmälan till höstterminen 2013 respektive vårterminen 2014 ska myndigheten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistik och lämna en analys avseende sökande respektive antagna i denna grupp fördelat på kvinnor respektive män, tidigare utbildningsland, fördelning mellan lärosäten, utbildningsnivå samt fördelat på utbildningsprogram eller kurs.

Bedömning av utländska utbildningar

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • antalet inkomna ärenden och utförda bedömningar av utländska utbildningar fördelat på gymnasial respektive eftergymnasial nivå, ärendekategori, genomsnittlig handläggningstid och kostnad per ärende, och där så är möjligt, fördelat på kvinnor respektive män,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera ärendehandläggningen och effekterna av dessa åtgärder,
 • samverkan med andra myndigheter såsom Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk samt universitet och högskolor i syfte att stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning, och
 • hur myndigheten har bistått och informerat andra myndigheter och organisationer med kunskaper vid tillgodoräknande och erkännande av utländsk utbildning.

Internationellt samarbete och mobilitet

Myndigheten ska särskilt redovisa hur man sprider resultat och andra erfarenheter från programmen i syfte att främja en ökad kvalitet inom utbildningsområdet.

Information

 • Myndigheten ska informera om högskolestudier i syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor och män. Myndigheten ska redovisa och kommentera sina informationsinsatser.
 • Myndigheten ska redovisa vilka insatser som har vidtagits för att stärka samarbetet med andra myndigheter och studie- och yrkesvägledningsfunktioner som vänder sig till kvinnor och män som vill få sin utländska högskoleutbildning bedömd.
 • Myndigheten ska redovisa vilka informationsinsatser som har genomförts inom området Nordisk utbytestjänstgöring.

Utgiftsprognoser

Universitets- och högskolerådet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 16 januari
- den 20 februari
- den 2 maj
- den 29 juli, och
- den 25 oktober

 

 

 

2

Organisationsstyrning

Underlag till årsredovisningarna för 2012
Universitets- och högskolerådet ska bistå med underlag till årsredovisningarna för 2012 för Högskoleverket, Verket för Högskoleservice samt för Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Tillgångar och skulder
Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet har ansvaret för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2012. Universitets- och högskolerådet övertar ansvaret fr.o.m. den 1 januari 2013 till den del de inte övertas av Universitetskanslersämbetet och Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter. Övertagande av tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Samverkan
Universitets- och högskolerådet ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk när det gäller legitimation och behörighet för lärare.

3

Uppdrag

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Universitets- och högskolerådet är kontaktpunkt för direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. Under den pågående moderniseringen av direktivet ska myndigheten delta i förhandlingsprocessen och ge stöd till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) dels under förhandlingsarbetet dels vid det efterföljande genomförandearbetet. Uppdraget redovisas i regelbunden dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Myndigheten övertar från Högskoleverket uppgiften att planera och genomföra en konferens i samband med att Sverige är ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Konferensen ska behandla kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning, gällande framför allt reglerade yrken, samt validering och bedömning av utländsk avslutad högskoleutbildning. I uppdraget ingår att, i samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), planera konferensens innehåll, bjuda in deltagare, samt stå för övriga praktiska arrangemang. I uppdraget ingår även att svara för dokumentation av konferensen.

Konferensen ska hållas under andra halvåret 2013 i Stockholm och målgruppen ska vara beslutsfattare och företrädare för högre utbildning och arbetsliv som har inriktning på integration och insatser för att fler akademiker med utländsk utbildning ska få arbete i nivå med sin kompetens i de nordiska länderna och i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden

Myndigheten ska utvärdera och analysera effekten och användningen av det utlåtande avseende avslutad utländsk högskoleutbildning som kvinnor och män har möjlighet att få av Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även beakta om utlåtandet fyller syftet att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden. Utvärderingen ska avse bedömningar utförda de senaste fem åren och göras både ur individens perspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv uppdelat på vistelsetid i Sverige.

En delrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2014.

Belysa behovet av utlåtanden för personer som saknar dokumentation

Myndigheten ska utreda och belysa behovet av att kunna bedöma utländska examina för personer som saknar dokumentation samt föreslå vilka metoder som skulle kunna användas för bedömning i de fall dokumentation saknas. Utredningen ska även omfatta gymnasial utbildning.

Uppdraget och en kostnadsberäkning för föreslagna metoder ska redovisas senast den 31 oktober 2013. 

Forum för internationalisering

Universitets- och högskolerådet ska vara ordförande i Forum för internationalisering. Myndigheten ska i årsredovisningen redogöra för arbetet i forumet, särskilt de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning inom forumet i frågor som rör rekrytering och mottagning av utländska studenter.

Samordning av Europeisk referensram för examina inom högre utbildning

Myndigheten ska vara nationell samordningspunkt för den övergripande europeiska gemensamma referensramen för examina inom högre utbildning. Myndigheten ska också vara nationell korrespondent i det nätverk som har etablerats av Europarådet inom ramen för Bolognaprocessen.

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner

Universitets- och högskolerådet ska informera om möjligheter till praktiktjänstgöring och till arbete samt om vägar för rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner i syfte att få fler svenskar att söka och få anställning inom dessa. Viktiga målgrupper för informationen är, förutom studerande vid universitet och högskolor, högskoleutbildade med några års arbetslivserfarenhet. Universitets- och högskolerådet ska göra en bedömning av vilket behov som finns och ta fram en plan för 2013 samt upprätta en budget för det planerade arbetet. Planen bör utgå från de praktikantprogram som EU-institutionerna bedriver samt de av European Personnel Selection Office planerade ordinarie uttagningsprov inom ramen för planeringscykeln för 2013.

Planen inklusive budget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2013.

Myndigheten ska i årsredovisningen rapportera utfallet av insatserna. I redovisningen ska det antal svenska kvinnor respektive män som blir antagna genom de olika uttagningsproven och hur många som får anställning framgå. Myndigheten ska även göra en bedömning av effekterna av myndighetens insatser.

För uppdraget disponerar myndigheten under 2013 högst 1 000 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 för budgetåret 2013 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2.

Ett nytt förvaltningspartnerskap

Myndigheten ska vara förmedlingsorgan för en del av Sveriges fortsatta förvaltningspartnerskap under 2013-2016. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Inriktningen på förvaltningspartnerskapet under 2013 är konsument- och demokratifrågor med ett särskilt fokus på EP-valet 2014 med målgruppen unga vuxna. Universitets-och högskolerådets uppdrag omfattar att underhålla de skolambassadörsnätverk som bildats under föregående programperiod. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp förvaltningspartnerskapets insatser. Myndigheten ska även kontinuerligt informera samordningsgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider.

För uppdraget disponerar myndigheten under 2013 högst 100 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 för budgetåret 2013 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 8.

Uppdraget och utfallet av insatserna ska redovisas i årsredovisningen för 2013.

Slutrapporter mobilitetsprogram

Då 2013 är det sista året för Programmet för livslångt lärande och Erasmus Mundus ska myndigheten under 2013 förbereda för en uppföljning av programmens genomförande i Sverige. En plan för uppföljningen av programmen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2013.

Översättning

Universitets- och högskolerådet ska svara för översättning till engelska av

 • lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
 • förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor,
 • förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter,
 • förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och
 • förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Det ska tydligt framgå att översättningen endast är ett informationsmaterial. Myndigheten ska kontinuerligt uppdatera översättningarna och göra dem lättillgängliga för olika målgrupper såväl i Sverige som utomlands.

Utbetalning av stipendier

Myndigheten ska under vårterminen 2013 enligt tabellen nedan utbetala medel till universitet och högskolor avseende ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.

Vidare ska myndigheten under 2013 utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, för stipendier till särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter som deltar i utbildning som omfattas av examenstillståndet, för att helt eller delvis täcka dessa studenters studieavgifter enligt tabellen nedan.

Medel som utbetalas till enskilda utbildningsanordnare får finansiera stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter som inte kan få stipendier från stipendieprogram riktat till studenter från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Användningen av medlen ska redovisas till Universitets- och högskolerådet.

Från och med andra halvåret 2013 ska Universitets- och högskolerådet fördela medel till lärosätena läsårsvis senast den 1 juli. Utbetalningen av medel för höstterminen 2013 ska göras senast den 1 augusti. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Fördelningen bör ske med utgångspunkt i varje universitets och högskolas antagning av studieavgiftsskyldiga studenter föregående år och universitetets eller högskolans planering av antagning av studieavgiftsskyldiga studenter under kommande år. Inom ramen för det bemyndigande som framgår av detta regleringsbrev för stipendiemedlen ska myndigheten göra det möjligt för de högskolor som erhåller stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår. Myndigheten bör årligen i samband med årsredovisningen rapportera till regeringen hur fördelningen har gjorts.

HögskolaStipendiemedel för 1:a halvåret (tkr)
Uppsala universitet1 503
Lunds universitet2 158
Göteborgs universitet1 302
Stockholms universitet1 172
Umeå universitet962
Linköpings universitet1 958
Karolinska institutet203
Kungl. Tekniska högskolan5 448
Luleå tekniska universitet373
Karlstads universitet203
Linnéuniversitetet528
Örebro universitet352
Mittuniversitetet235
Sveriges lantbruksuniversitet235
Blekinge tekniska högskola1349
Dans- och cirkushögskolan203
Försvarshögskolan203
Gymnastik- och idrottshögskolan203
Högskolan i Borås1 005
Högskolan Dalarna854
Högskolan på Gotland203
Högskolan i Gävle819
Högskolan i Halmstad607
Högskolan Kristianstad506
Högskolan i Skövde606
Högskolan Väst203
Konstfack203
Kungl. Konsthögskolan203
Kungl. Musikhögskolan203
Malmö högskola429
Mälardalens högskola1 018
Operahögskolan i Stockholm203
Stockholms dramatiska högskola203
Södertörns högskola203
Chalmers tekniska högskola AB3 197
Stiftelsen Högskolan i Jönköping883
Summa30 138

I enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) ska stipendiemedel som avser studenter från låg- och medelinkomstländer enligt OECD:s biståndskommittés (DAC) klassificering avräknas mot biståndsramen i enlighet med gällande DAC-regler.

I syfte att avgöra vilka stipendiemedel som ska avräknas biståndsramen utifrån faktiskt utfall ska myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redogöra för stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD:s biståndskommitté DAC kan vara föremål för bistånd, och vars studier haft en sådan inriktning och karaktär som av ett universitet eller en högskola bedömts ha bäring på problem och frågeställningar som är relevanta för att främja ekonomisk tillväxt och välfärd i ett ODA-land.

Stipendiemedel som tilldelas dessa studenter ska avräknas mot biståndsramen med den begränsningen att högst 25 procent av de medel som avräknas mot biståndsramen får avse studenter som är medborgare i en och samma stat.

För stipendiemedel som klassificeras som bistånd i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) definition ska myndigheten sammanställa och redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Främjande av rättigheter och möjligheter

Myndigheten ska utifrån sitt instruktionsuppdrag under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa sina interna och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande (prop 2008/08:158). Det ingår även att redovisa vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna inom sitt verksamhetsområde samt, i möjligaste mån, vilket eller vilka av minoritetspolitikens tre delområden, diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet, som insatserna avser stärka inom verksamhetsområdet. I den mån det är möjligt ska myndigheten även redovisa vilken effekt insatserna har haft för de nationella minoriteterna.

Uppdraget ska redovisas den 15 november åren 2013, 2014 respektive 2015 till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Den första redovisningstillfället avser innevarande år, senare redovisningar avser genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle. Länsstyrelsen lämnar närmare anvisningar och preciseringar för redovisningen.

 

Uppdrag givna i tidigare regeringsbeslut

Elektronisk ordbok

Universitets- och högskolerådet ska överta uppdrag från Högskoleverket att ansvara för en elektronisk svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen (U2006/6129/UH)

Uppdrag om jämställdhet i högskolan

Universitets- och högskolerådet ska överta det uppdrag som Högskoleverket har haft om jämställdhet i högskolan i den del som avser att ta emot slutredovisningar av projekt som har bedrivits med stöd från delegationen för jämställdhet i högskolan (U 2009:01) enligt förordningen (2009:560) om statsbidrag för instanser som främjar jämställdhet i högskolan. Vidare ska myndigheten med utgångspunkt i delegationens betänkande samt projektens slutredovisningar sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheterna av Delegationen för jämställdhets samlade projektverksamhet (U2010/5703/UH).

Eurostudent 5

Universitets- och högskolerådet ska överta uppdrag från Högskoleverket att svara för det svenska deltagandet i den femte omgången av den internationellt jämförande undersökningen Eurostudent 5 (U2012/2115/UH).

Brasilianska samrbetsprogrammet Vetenskap utan gränser

Universitets- och högskolerådet ska överta uppdrag från Internationella programkontoret för utbildningsområdet att ansvara för den svenska samordningen av det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser. Myndigheten ska utgöra kontaktpunkt i förhållande till det brasilianska federala organet för stöd och utvärdering av högre utbildning (Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior, CAPES) och rådet för vetenskaplig och teknisk utveckling, (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, CNPq) (U2012/5005/UH).

Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa utfallet av insatserna.

Ansvar för programmet den globala skolan

Universitets- och högskolerådet ska överta det uppdrag som Internationella programkontoret för utbildningsområdet har haft att ansvara för programmet Den globala skolan (U2007/5478/IS).

Uppdrag att ansvara för programmet Samarbete med utvecklingsländer

Universitets- och högskolerådet ska överta det uppdrag som Internationella programkontoret för utbildningsområdet har haft att ansvara för programmet Samarbete med utvecklingsländer (U/2007/7933/IS).

Uppdrag att hantera stipendieprogrammet Minor Field Studies och internship

Universitets- och högskolerådet ska överta det uppdrag som Internationella programkontoret för utbildningsområdet har haft om att ansvara för hantering av stipendieprogrammen Minor field studies och resestipendieprogrammet Internship (U2002/1806/IS).

Uppdrag att utgöra ett nationellt kontor för Eurydike

Universitets- och högskolerådet ska överta det uppdrag som Internationella programkontoret för utbildningsområdet har haft om att vara nationellt kontor för EU-nätverket Eurydike (U2009/6922/IS).

Uppdrag att utgöra nationellt centrum för Europass

Universitets- och högskolerådet ska överta uppdrag från Internationella programkontoret för utbildningsområdet att utgöra nationellt centrum för Europass (U2005/2369/IS).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet 102 515
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)102 515

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Verkets för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

4:1

Internationella program m.m (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet 79 864
ap.1Internationella program m.m (ram)79 864

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

Utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Atlas. Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor nyttjas för arbetsplatsförlagt lärande i utlandet. 

Utgifter för utbetalning av bidrag inom Comenius aktivitet Fortbildningsstipendier. Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor nyttjas för detta ändamål. 

Utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig, Leonardo da Vinci och Comenius, i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får högst 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter för den nya programdelen Förberedande besök som införs inom programmet Erasmus Mundus. Av anslagsposten får 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter för sådna bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2012

2:2

Verket för högskoleservice (Ramanslag)

Disponeras av Verket för högskoleservice0
ap.3Uppdragsverksamhet (ram)0
ap.4Bedömning av utländska gymnasiebetyg (ram)0
Disponeras av Universitets- och högskolerådet 0
ap.1VHS - del till UHR (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.3 Uppdragsverksamhet

Anslagsposten får användas som bidrag till utgifter för antagningsverksamheten.

ap.4 Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Anslagsposten får belastas med utgifter för bedömning av utländska gymnasiebetyg.

4:1

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet0
ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)0
ap.2Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (ram)0
Disponeras av Universitets- och högskolerådet 0
ap.3IPRO - del till UHR (ram)0
ap.4Statsbidrag (ram)0

Villkor för anslag 4:1

ap.3 IPRO - del till UHR

Medel på anslagsposten får användas till förvaltningsändamål.

ap.4 Statsbidrag

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

Utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Atlas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.13 075Allt0
2:2 (2012) Verket för högskoleservice
ap.1 (2012)0Allt0
ap.3 (2012)03 %0
ap.4 (2012)03 %0
4:1 Internationella program m.m
ap.10Allt0
4:1 (2012) Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.1 (2012)03 %0
ap.2 (2012)03 %0
ap.3 (2012)0Allt0
ap.4 (2012)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:2 (2012) Verket för högskoleservice
2:2 ap.3 (2012)2:2 ap.1 (2012)100 %
2:2 ap.4 (2012)2:2 ap.1 (2012)100 %
4:1 (2012) Internationella programkontoret för utbildningsområdet
4:1 ap.1 (2012)4:1 ap.3 (2012)100 %
4:1 ap.2 (2012)4:1 ap.4 (2012)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program m.m
ap.1153 00062 00060 00030 0002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten får under 2013 bevilja upp till 150 000 000 kronor i bidrag för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter för peroden 2014 - 2016.

Myndigheten får under 2013 bevilja upp till 2 000 000 kronor i bidrag inom ramen för programmet Atlas för 2014 och 2015.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)148 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådet s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 543
2013-02-258 543
2013-03-258 543
2013-04-258 543
2013-05-258 543
2013-06-258 543
2013-07-258 543
2013-08-258 543
2013-09-258 543
2013-10-258 543
2013-11-258 543
2013-12-258 542
Summa102 515
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådet s disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet
Högskoleprovet1 171-35014 85017 200-2 350-1 529
Antagning och studieadministration2 542-5 405287 738287 7380-2 863
Summa3 713-5 755302 588304 938-2 350-4 392
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Universitets- och högskolerådet får ta ut och disponera avgifter för följande verksamhet utan krav på full kostnadstäckning.

Högskoleprovet

Den som vill delta i högskoleprovet ska enligt 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) betala en avgift i samband med anmälan till provet. Universitets- och högskolerådets arbete med högskoleprovet ska finansieras med en del av den avgift som deltagare i högskoleprovet betalar. Verkets del av avgiften motsvarar 165 kronor per anmäld deltagare i provet. Avgifterna ska betalas av respektive universitet och högskola till verket senast 30 dagar efter anmälningstidens utgång. Inkomsterna disponeras av Universitets- och högskolerådet. Universitets- och högskolerådet får vidare disponera eventuella dröjsmålsräntor. Avgiftsintäkter för högskoleprovet ska redovisas brutto mot anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet, utg.omr. 16. Eventuellt underskott i verksamheten får täckas via anslaget.

Antagning till högskoleutbildning och systemförvaltning inom det studieadministrativa området
Avgiftsinkomster från verksamheten får disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten i fråga om driften av studiedokumentationssystemet Ladok är att intäkterna ska täcka samtliga kostnader för denna verksamhet (full kostnadstäckning)

 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna Bejmo
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, EU-kansliet
Utrikesdepartementet/USTYR
Socialdepartementet /ESA, SFÖ
Finansdepartementet, BA
Landsbygsdepartementet, ELT
Arbetsmarknadsdepartementet/IU, Disk
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Statens tjänstepensionsverk
Statens skolverk
Ungdomsstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Universitetskanslerämbetet
Överklagandenämnden för högskolan
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Vetenskapsrådet
Centrala studiestödsnämnden
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Statens kulturråd
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Evangeliska forsterlandsstiftelsen
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet ideell förening
Stiftelsen högskolan Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms musikpedagogiska institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer