Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2012-12-18
N2012/6388/TE
N2012/6343/KLS (delvis)
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr.2012/13:118) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 16 januari

- den 20 februari

- den 2 maj

- den 29 juli

- den 25 oktober 


 

2.Tertialdialoger

Sjöfartsverket ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

den 22 februari 2013,

den 23 maj 2013, samt

den 26 september 2013.

2

Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 3 007 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

2. Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. I resultatredovisningen för 2013 ska särskild vikt läggas vid myndighetens verksamhet avseende forskning och innovation.

3

Uppdrag

Sjöfartsverket ska lämna en redogörelse för hur det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitet (WMU) har använts inklusive en ekonomisk redogörelse för hur medlen har använts i enlighet med punkten 5 i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket143 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)143 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten används till vissa tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten. Anslaget används för vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m. vilka inte ska belasta handelssjöfarten.

3. Anslaget får användas till att betala abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

1:5

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Från anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler m.m. Anslaget får användas för utredningar med anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får även användas som bidrag till huvudmän som fullt ut övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar eller nyttotrafik.

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket25 085
ap.2Viss intern. verks. - del till Sjöfartsverket (ram)25 085

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Viss intern. verks. - del till Sjöfartsverket

Anslagsposten används till kostnader för Sveriges förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University, WMU). Sjöfartsverket ska svara för utbetalningen av det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
ap.10Inget0
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.10Inget0
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.2753Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)835 000
- varav ÖVRIGT835 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Sjöfartsverket får inom en total ram om 835 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet454 100-80 0001 470 0001 465 0005 000379 100
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Riksdagens och regeringens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2013 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2013, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden ska sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under år 2013 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2012/13:1, utg.omr. 22, bet. 2012/13 TU:1, rskr. 2012/13:118).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket får använda avgiftsintäkter härrörande från sjö- och flygräddningen till kostnader för radiokommunikationssystemet Rakel.

10. Sjöfartsverket får inom en total ram om högst 275 miljoner kronor använda räntederivatinstrument för att skydda sig mot räntesvängningar kopplat till de leasingåtaganden som Sjöfartsverket ingått inom ramen för övertagandet av helikoptrar för sjö- och flygräddningsverksamhet, och som löper till den 31 december 2014.

11. Sjöfartsverket får inom en total ram om högst 92 miljoner euro använda valutaderivatinstrument t.o.m. den 31 december 2014 för att skydda sig mot valutakurssvängningar vid köp av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning. Vid valutasäkringar ska Sjöfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

12. Sjöfartsverket får under 2013 besluta om kapitaltillskott om högst   10 000 000 kronor till förmån för Sjöfartsverket Holding AB.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Magnus Oldenburg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
SAM och Internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kustbevakningen
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen
Trafikanalys

Senast uppdaterad: