Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
31

2012-12-13
Ku2012/1306/KA
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
62121 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

En utvecklande funktion

Riksutställningar ska i samverkan med museer och andra utställnings-
aktörer utarbeta former för en ökad samverkan som rör utåtriktat och pedagogiskt arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsområdet genom att bedriva nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och ge tekniskt stöd till aktörer inom utställningsområdet. En redovisning ska lämnas till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2013–2017

Riksutställningar ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Sponsringsintäkter

Riksutställningar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksutställningar ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Analys och kartläggning av samtidskonstuppdrag

Riksutställningar ska utifrån sin strategi utveckla sitt uppdrag att verka för samtidskonstens utveckling och spridning i landet med fokus på utställningsmediet.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Utveckling av Arkitekturmuseets kommunikativa verksamhet

Riksutställningar ska i samråd med Arkitekturmuseet ta fram en analys av och strategi för utveckling av Arkitekturmuseets kommunikativa verksamhet. Riksutställningar ska bidra med kompetens- och kapacitetsuppbyggnad i verksamheten. Utgångspunkt är regeringens avsikt att stärka Arkitekturmuseets roll som statlig arena för arkitektur, form och design i enlighet med vad som angetts i budgetpropositionen för 2013. En rapportering av hur myndigheterna avser att genomföra uppdraget ska lämnas gemensamt av myndigheterna till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2013.

Kreativa Europa

Riksutställningar ska mot bakgrund av det kommande EU-programmet Kreativa Europa (2014–2020) ta fram en analys inför implementeringen 2014. Analysen ska bl.a. tydliggöra förutsättningarna för att ta vara på möjligheter och utmaningar som programmet erbjuder utställnings-
sektorn samt hur kopplingen till den kulturella och kreativa sektorn kan nyttjas. Redovisning av uppdraget ska ske senast den 20 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar44 026
ap.1Riksutställningar (ram)44 026

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Riksutställningar

Av anslaget får 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
8:4 Riksutställningar
ap.11 3213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 687
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 669
2013-02-253 669
2013-03-253 669
2013-04-253 669
2013-05-253 669
2013-06-253 669
2013-07-253 669
2013-08-253 669
2013-09-253 669
2013-10-253 669
2013-11-253 669
2013-12-253 667
Summa44 026
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Försäljning av varor41312402496
Uppdragsverksamhet2687563063406
Övrigt000000
Summa30910687087502
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Umeå kommun
Riksförbundet Sveriges museer

Senast uppdaterad: