Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
23

2012-12-13
Ku2012/1314/KA
Ku2012/1492/KA
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2013 särskilt redovisa hur medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 3 februari 2014.

Regionalt utfall

Institutet för språk och folkminnen ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2013–2017

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 20 februari
 • 2 maj
 • 25 oktober 

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Institutet för språk och folkminnen ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Umeå kulturhuvudstad 2014

Institutet för språk och folkminnen ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 167
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 167

3:4

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen54 672
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)54 672

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 200 000 kronor användas för bidrag till terminologiskt arbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.11353 %0
3:4 Institutet för språk och folkminnen
ap.11 6403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 653
2013-02-254 653
2013-03-254 653
2013-04-254 653
2013-05-254 653
2013-06-254 653
2013-07-254 653
2013-08-254 653
2013-09-254 653
2013-10-254 653
2013-11-254 653
2013-12-254 656
Summa55 839
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:4 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter004 00004 0004 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet avser endast intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för språk och folkminnen får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen/Gransk
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för kulturanalys
Umeå kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län

Senast uppdaterad: