Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2012-12-20
L2012/3395(delvis)
Lunds universitet
Box 117
22100 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:24
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:24 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/13:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 486
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 486

Villkor för anslag 1:24

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medel ska användas till arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25374
2013-02-25374
2013-03-25374
2013-04-25374
2013-05-25374
2013-06-25374
2013-07-25374
2013-08-25374
2013-09-25374
2013-10-25374
2013-11-25374
2013-12-25372
Summa4 486
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:24 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Lena Ek
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet/UH
Fövaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: