Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-12-18
UF2012/72687/UD/FIM (delvis)
UF2012/74381/UD/FIM
Exportkreditnämnden
Box 3064
10361 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Exportkreditnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Exportkreditnämndens uppgifter anges i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden. Utöver vad som anges i och följer av förordningen ska följande gälla.

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier. Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, regionalt och lokalt tas till vara. Här avses exempelvis Almi Företagspartner AB, Sveriges export- och investeringsråd, AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB, Tillväxtverket samt handelskamrar och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsa på att nå ut till små och medelstora företag samt arbeta aktivt med att bredda sin kundbas under 2013.

Exportkreditnämnden förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

- hur målet om ökad svensk export har uppfyllts samt vilka branscher som därmed främjats genom garantier;

- samarbetet med andra aktörer som bedriver exportfrämjande med särskild betoning på verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;

- resultatet av sitt arbete med att aktivt bredda sin kundbas och främja små och medelstora företag; 

- vilka specifika satsningar som vidtagits; 

- antalet nya kunder under 2013 vid utgången av året; 

- de insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten; samt 

- antal och volym av förbindelser som ingås under 2013, även branschvis. 

Marknadsmässig risk

Myndigheten ska analysera eventuella ändringar i EU:s definition av marknadsmässig risk och hur dessa kan påverka svenska företags möjligheter till finansiering och säkring av betalningar i förhållande till de viktigaste konkurrentländerna, samt om så är påkallat föreslå åtgärder.

Verksamhetens kostnader

Exportkreditnämnden ska redogöra för utvecklingen av verksamhetens kostnader och vad som ligger bakom, inkl. lönekostnader och hyreskostnader. Redovisningen ska även inkludera vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten, bl.a. avseende utvecklingsarbete och elektroniska tjänster.

Förutsättningar för exportkreditgaranti

I förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti föreskrivs bl.a. vilka förutsättningar som gäller för beviljande av exportkreditgarantier. Exportkreditnämnden ska redovisa hur föreskrifterna har tillämpats och hur de har påverkat affärsverksamheten (inkl. antal affärer och belopp).

Exportkreditgarantiram m.m.

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen och investeringsgarantiramen har utnyttjats (inkl. beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av den sedan 2009 utökade ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek samt en framåtblickande bedömning av behovet. Redovisningen ska lämnas senast den 15 mars och den 9 augusti 2013 samt den 14 mars 2014.

Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande

Exportkreditnämnden ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU).

Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet i enlighet med OECD:s rekommendationer på dessa områden (”Common Approaches” resp. ”Bribery and Officially Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning (Sustainable Lending). Vidare ska Exportkreditnämnden informera om OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

Övrig rapportering

Exportkreditnämnden ska redovisa inriktning, omfattning, resultat och finansiering/avgifter för myndighetens tjänsteexport samt en bedömning av effekterna av den tjänsteexport som bedrivs.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska medverka i och ta fram underlag till de internationella aktiviteterna där myndighetens verksamhet berörs.

Särredovisning

Kostnader för och intäkter från Exportkreditnämndens verksamhet ska redovisas separat dels för den ordinarie verksamheten, dels för Sidas garantiverksamhet.

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden till Riksgäldskontoret i enlighet med rekommendationerna i kontorets rapport (2005-03-09, dnr 2004/671) om gemensam kostnads- och riskredovisning för statens myndigheter.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

 

Övriga kreditramar enl. 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203)

Exportkreditnämnden har en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten.

Exportkreditnämnden ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Exportkreditnämnden. Exportkreditnämnden beviljas att mot avgift sälja riskanalyser. 

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2013 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 500 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2013 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Exportkreditnämnden undantas från bestämmelserna i 25 a § i avgiftsförordningen(1992:191).

I det fall Exportkreditnämnden förvärvar fast egendom i enlighet med regeringsbeslut den 24 mars 1994 (UDH, nr 11) respektive 12 januari 1995 (Fi94/126), gäller förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. i tillämpliga delar.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Socialdepartementet, SFÖ
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, FMA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Tillväxtverket
Sveriges export- och investeringsråd
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Stiftelsen Norrlandsfonden
Swedfund International AB