Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:43

2012-12-13
U2012/533,5630/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7061/UH
Högskolan i Gävle
801 76 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Högskolan i Gävle
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Gävles verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Högskolan i Gävle och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 33 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Högskolan i Gävle enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning10
Sjuksköterskeutbildning20


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:47

Högskolan i Gävle: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Gävle407 989
ap.1Takbelopp (ram)407 989

Villkor för anslag 2:47

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:48

Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Gävle82 229
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)82 229

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:47 Högskolan i Gävle: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:48 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)46 809
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Gävles räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2540 851
2013-02-2540 851
2013-03-2540 851
2013-04-2540 851
2013-05-2540 851
2013-06-2540 851
2013-07-2540 851
2013-08-2540 851
2013-09-2540 851
2013-10-2540 851
2013-11-2540 851
2013-12-2540 857
Summa490 218
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Gävles disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:47 ap.1Takbelopp
2:48 ap.1Forskning och forskarutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Högskolan i Gävle har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2011 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: