Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2012-12-13
U2012/5615/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7043/UH
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Göteborgs universitet enligt nedan.

Sjuksköterskeutbildning50


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen under de tre senaste åren.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som slutits i juni 2003 mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 005 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 390 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala 912 000 kronor till Göteborgs universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Göteborgs universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 826 949
ap.1Takbelopp (ram)1 826 949

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 376 929
ap.7Basresurs (ram)1 366 418
ap.9Havsmiljöinstitutet (ram)10 511

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3 000 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 20 114 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

ap.9 Havsmiljöinstitutet

Anslagsposten får användas av universitetet för analyser, utvärderingar och synteser samt för ökad samverkan mellan berörda universitet inom havsmiljöinstitutet.

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet17 306
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)3 768
ap.41Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)13 538

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet490 938
ap.3Göteborgs universitet (ram)419 364
ap.7Göteborgs universitet (ram)71 574

Villkor för anslag 2:72

ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.70Allt0
ap.90Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.703 %0
ap.410Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.303 %0
ap.703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)650 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)279 213
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25309 344
2013-02-25309 344
2013-03-25309 344
2013-04-25309 344
2013-05-25309 344
2013-06-25309 344
2013-07-25309 344
2013-08-25309 344
2013-09-25309 344
2013-10-25309 344
2013-11-25309 344
2013-12-25309 338
Summa3 712 122
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:8 ap.9Havsmiljöinstitutet
2:71 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:71 ap.41Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:72 ap.3Göteborgs universitet
2:72 ap.7Göteborgs universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, enheten för medier, film och idrott
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer