Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2012-12-13
UF2012/73006/UD/FIM
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Box 90
10121 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

30 juli

26 oktober 

Kapacitetsuppbyggnad inom ramen för biståndet

Myndigheten får inom ramen för politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122, skr. 2007/08:89) bidra till, i den mån det finns särskild finansiering, kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med relevanta biståndsländer.

Exportvisionen

Myndigheten förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas under perioden 2010 till 2015.

Skapa förutsättningar för svensk näringslivsutveckling

Myndigheten ska samverka med myndigheter, näringslivets organisationer och andra lokala, regionala och nationella aktörer med uppgift att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och främja internationalisering av svenskt näringsliv. Här avses exempelvis Almi Företagspartner AB, Exportkreditnämnden, Sveriges exportråd, AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB, Tillväxtverket samt handelskamrar och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet. 

2

Organisationsstyrning

Överlåtelse av tillgångar och skulder

Överlåtelse av Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges tillgångar och skulder till Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige m.m. (UD 2012:XX) ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2012.

 

3

Uppdrag

Förutsättningar för utländska investeringar

Myndigheten ska göra sammanfattande nationella och regionala bedömningar av de förhållanden och åtgärder som påverkar förutsättningarna för utländska investeringar i Sverige samt av tillståndet och utvecklingen inom området.

Långsiktig strategi

Myndigheten ska i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera utfallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intressant potential för direktinvesteringar i Sverige. En sådan rapportering ska ske i anslutning till årsredovisningen.

Löpande rapportering

Myndigheten ska, inför de under året återkommande mötena med Regeringskansliet(Utrikesdepartementet), översiktligt redovisa resultatet av verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige56 920
ap.1Investeringsfrämjande (ram)56 920

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Investeringsfrämjande

Omstruktureringskostnader som avser den period Myndigheten för utländska investeringar i Sverige fortsatt bedriver verksamhet, dvs. till och med att myndigheten upphör den 31 december 2012, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen 2012 och som ska regleras under perioden efter den 31 december 2012.

Utgifter för särskilda åtgärder eller ersättningar till personal i Sverige som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från de medel som Myndigheten för utländska investeringar i Sverige disponerar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.14 6953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 743
2012-02-254 743
2012-03-254 743
2012-04-254 743
2012-05-254 743
2012-06-254 743
2012-07-254 743
2012-08-254 743
2012-09-254 743
2012-10-254 743
2012-11-254 743
2012-12-254 747
Summa56 920
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Investeringsfrämjande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige medges undantag från 12 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheten vid dess utlandskontor.

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige medges undantag från 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring för de fakturor som hanteras vid dess utlandskontor.

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige medges undantag från regeln om att eventuell ränta på konto i bank utomlands för att verkställa betalningar vid dess utlandskontor ska tillföras inkomsttitel 2394:01 på statsbudgeten.

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avveckligen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Frank Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
Utrikesdepartementet, PIK
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Socialdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet/Administrativ service
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Sveriges exportråd
Visit Sweden
Tillväxtverket
Samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Samtliga länsstyrelser

Senast uppdaterad: