Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2012-12-13
U2012/5605/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7042/UH
Lunds universitet
Box 117
22100 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska ansvara för trafikflygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 2012 har avslutat utbildningen.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå det totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 34 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Lunds universitet enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning45
Högskoleingenjörsutbildning10


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 208 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala 1 052 000 kronor till Lunds universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 788 031
ap.1Takbelopp (ram)1 788 031

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 896 253
ap.6Basresurs (ram)1 896 253
ap.8Internationell forskningsanläggning (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 000 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer16 896
Diabetes28 160
Effekter på naturresurser24 137
Epidemiologi10 057
Klimatmodeller8 750
Nanovetenskap och nanoteknik27 154
Neurovetenskap28 160
Politiskt viktiga regioner12 069
Stamceller och regenerativ medicin29 166

ap.8 Internationell forskningsanläggning

Medel under anslagsposten får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen.

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet36 827
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 306
ap.5Trafikflygarutbildning (ram)19 288
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)2 842
ap.40Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)13 391

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet412 886
ap.2Lunds universitet (ram)412 886

Villkor för anslag 2:72

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.60Allt0
ap.80Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.400Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)850 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)309 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25344 500
2013-02-25344 500
2013-03-25344 500
2013-04-25344 500
2013-05-25344 500
2013-06-25344 500
2013-07-25344 500
2013-08-25344 500
2013-09-25344 500
2013-10-25344 500
2013-11-25344 500
2013-12-25344 497
Summa4 133 997
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:6 ap.8Internationell forskningsanläggning
2:71 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:71 ap.5Trafikflygarutbildning
2:71 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:71 ap.40Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:72 ap.2Lunds universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: