Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2012-12-20
Ju2012/8383/DOM
Ju2012/7210/DOM
Ju2012/8527/Krim(delvis)
Domarnämnden
Box 2330
10318 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Domarnämnden
Riksdagen har beslutat om Domarnämndens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Domarnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Återrapportering

Domarnämnden ska särskilt redovisa och kommentera

  • nämndens arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare, bland annat vilka åtgärder som har vidtagits dels för att bredda rekryteringen av domare, dels för att främja att det finns behöriga sökande till de tjänster som lyses ut,
  • det genomsnittliga antalet behöriga ansökningar per utlyst tjänst,
  • antalet inkomna generella intresseanmälningar fördelat på kön och handläggningen av dessa ärenden,
  • hur många ärenden som avsett de anställningar som före den 1 januari 2011 tillsattes efter s.k. kallelseförfarande och handläggningen av dessa ärenden.

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden7 544
ap.1Domarnämnden (ram)7 544

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.12263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)710
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)710
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25629
2013-02-25629
2013-03-25629
2013-04-25629
2013-05-25629
2013-06-25629
2013-07-25629
2013-08-25629
2013-09-25629
2013-10-25629
2013-11-25629
2013-12-25625
Summa7 544
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Patrik Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Socialdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: