Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:66

2012-12-13
U2012/7085/F
U2012/6996/SAM(delvis)
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Box 289 Nobels väg /Karolinska institutet 5
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet

Senast uppdaterad: