Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2012-12-20
Fö2012/113/ESL
Fö2012/384/SUND
Fö2012/2188/ESL(delvis)
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
16425 KISTA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksdagen har beslutat om Försvarsunderrättelsedomstolens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarsunderrättelsedomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:13

Försvarsunderrättelsedomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsunderrättelsedomstolen7 494
ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD (ram)7 494

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
ap.12253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsunderrättelsedomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25625
2013-02-25625
2013-03-25625
2013-04-25625
2013-05-25625
2013-06-25625
2013-07-25625
2013-08-25625
2013-09-25625
2013-10-25625
2013-11-25625
2013-12-25619
Summa7 494
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsunderrättelsedomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarsunderrättelsedomstolen får i myndighetens årsredovisning och i inrapportering i statsredovisningssystmet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantaget från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Johan Bergström Ring
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, RS, ESL
Justitiedepartementet, DOM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Domstolsverket
Domarnämnden
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges advokatsamfund
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund

Senast uppdaterad: