Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2012-12-20
Fi2012/4071
Fi2012/4256
Fi2012/4766 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
10362 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

Myndigheten ska:

–redovisa och kommentera prognosprecisionen,
–analysera prognosavvikelser,
–redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
–redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

I samband med att myndigheten presenterar sina prognoser ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I analysen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelser ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler ska inkludera analyser av finans- och penningpolitiken och dess inriktning samt prognoser med en femårig prognoshorisont för vissa centrala variabler.

Myndigheten ska dessutom i samband med att den presenterar sina prognoser redovisa en modellbaserad beräkning av utvecklingen för vissa centrala variabler med en femårig prognoshorisont baserad på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdagen eller regeringen.

3. Den förda finanspolitikens effekter ska analyseras. Särskild tonvikt ska läggas vid hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål.

4. Myndigheten ska analysera reformutrymmet med utgångspunkt från det finanspolitiska ramverket.

5. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser kontinuerligt förbättras.

Inom utvecklingsarbetet ska särskild vikt läggas vid utveckling av det offentlig-finansiella blocket i KIMOD eller i en liknande modell. Myndigheten ska förbättra användarvänligheten bl.a. vad gäller snabbheten och enkelheten i KIMOD. KIMOD ska utvecklas till att bli en kvartalsmodell, alternativt ska en liknande kvartalsmodell utvecklas.

Inom utvecklingsarbetet ska även särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för miljöekonomi.

Myndigheten ska redovisa utvecklingsinsatserna till regeringen (Finansdepartementet).

6. Myndigheten ska producera kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för den svenska miljö- och klimatpolitiken. Analyserna ska omfatta miljö- och klimatpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans.

7. Myndigheten ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet. Vid behov ska institutet föreslå utredningar och förbättringar.

8. Myndigheten ska genomföra långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen ska omfatta den s.k. S2-indikatorn.

9. Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras såväl i förhållande till föregående prognostillfälle som till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013.

2

Organisationsstyrning

1. Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Myndigheten ska leverera en utfallsbank anpassad för Finansdepartementets verksamhet i en FIMO-struktur. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

3. Myndigheten ska underhålla modellerna KIMOD, FIMO och input-/outputmodellen IOR med tillhörande databaser och dokumentation. Myndigheten ska i frågor rörande utveckling och förändring av modellerna informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) via användarråden.

4. Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med användarsupport och utbildning för bl.a. KIMOD, FIMO, EMEC, IOR, Aremos och Eviews.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska redovisa utfall och prognoser för skatter på arbets- och kapitalinkomster enligt den struktur som tillämpas i statens budget för åren 2013–2017. Redovisningen lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2013.

2. Myndigheten ska till regeringen (Finansdepartementet) redovisa arbetet med implementeringen av kvartalsmodellen (se mål 5) i prognosmiljön senast den 31 maj 2013.

3. Myndigheten ska utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. I rapporten ska sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning, lönenivåer och lönefördelning analyseras. Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Myndigheten beslutar efter samråd med Medlingsinstitutet om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna.

4. Myndigheten ska analysera hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar inom olika avtalsområden. Lönebildningen ska även analyseras sektorsvis. I rapporten ska beskrivas och analyseras hur parternas överenskommelser, t.ex. lön och övriga villkor påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, framför allt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. En referensgrupp, i vilken bl.a. arbetsmarknadens parter ska inbjudas att delta, ska knytas till uppdraget. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 maj 2014.

5. Myndigheten ska, i samråd med Naturvårdsverket, utarbeta en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, däribland den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2013.

6. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 3 november 2011 (dnr Fi2011/4546) senast den 1 januari 2014 lämna en andra delredovisning vad gäller uppdraget att följa upp vissa frågor relaterade till sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster. Slutredovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 januari 2016.

7. Myndigheten ska analysera de samhällsekonomiska effekterna på kort och lång sikt av sänkt bolagsskatt. I den mån det är möjligt bör myndigheten även analysera de samhällsekonomiska effekterna av en sänkt expansionsfondskatt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2013. 

8. Myndigheten ska göra en litteraturöversikt kring vad forskningen säger avseende effekterna på tillväxt och sysselsättning av ökade offentliga utgifter till infrastrukturinvesteringar, utbildning och FoU. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2013.

9. Myndigheten ska förbereda EMEC för att modellen ska kunna användas för analyser inom LU-arbetet under 2014, exempelvis genom att uppdatera basåret. Uppdraget utformas närmare efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2013.

10. Myndigheten ska utreda konsekvenserna av ett begränsat undantag för den elintensiva industrin och specifikt fokusera på frågorna om hur den elintensiva industrin, elkunderna och samhällsekonomin påverkas på kort respektive lång sikt om en kvotplikt helt eller delvis skulle införas för den elintensiva industrins elanvändning.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 september 2013.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet57 573
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)57 573

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 7273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 750
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 798
2013-02-254 798
2013-03-254 798
2013-04-254 798
2013-05-254 798
2013-06-254 798
2013-07-254 798
2013-08-254 798
2013-09-254 798
2013-10-254 798
2013-11-254 798
2013-12-254 795
Summa57 573
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Försäljning av statistik och statistiktjänster1 191-366300600-300525
Expertuppdrag856-451 2001 2000811
Användarstöd och kurser1772255550199
Summa2 224-3891 5551 855-3001 535
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek i övrigt bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten disponerar avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA S, BA1, EA och KLS
Utbildningsdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket