Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:56

2012-12-13
U2012/6996/SAM(delvis)
U2012/7075/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medlen till ESA:s program

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agency:s (ESA:s) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska framgå programmens tidsperiod, totala resursmässiga omfattning samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2013 redovisas.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari 2013

– den 20 februari 2013

– den 2 maj 2013

– den 29 juli 2013

– den 25 oktober 2013

3

Uppdrag

Svenska företag i rymdindustrin

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2012 när det gäller företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas senast den 15 april 2013. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

– antal verksamma företag,

– företagens totala omsättning samt den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

– antal anställda kvinnor och män och deras utbildningsnivå,

– tekniknivå,

– uppdragstyper, och

– fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

Samtliga uppgifter ska redovisas för de senaste fem åren.

ESA:s rådsmöte

Rymdstyrelsen ska utarbeta ett strategiskt beslutsunderlag inför ESA:s rådsmöte på ministernivå 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen348 581
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)348 581

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. utvärderingar, konferenser och resebidrag.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen25 969
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)25 969

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen551 309
ap.1RS avg. t. int. org. - del till RS (ram)551 309

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2011

1:15

Rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen0
ap.1Rymdverksamhet - del till RS (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.117 4293 %0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.17793 %0
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.127 565Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:15 (2011) Rymdverksamhet
ap.1 (2011)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.11 159 000218 000218 000723 0002023
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.12 800 000551 000551 0001 550 0002022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 164
2013-02-252 164
2013-03-252 164
2013-04-252 164
2013-05-252 164
2013-06-252 164
2013-07-252 164
2013-08-252 164
2013-09-252 164
2013-10-252 164
2013-11-252 164
2013-12-252 165
Summa25 969
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: