Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2012-12-20
Fö2012/113/ESL (delvis)
Fö2012/864/MFU
Fö2012/1158/MFU (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banérgatan 62
11588 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktningen för materielförsörjning till Försvarsmakten, genomförande av verksamhetsförändringar och effektivisering

Försvarets materielverk ska fortsatt genomföra regeringens inriktning för materielförsörjningen samt genomföra effektiviseringar inom den sammanhållna försvarslogistiken. Verksamhetsförändringarna ska medge en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan Försvarsmakten som beställare och Försvarets materielverk som leverantör. 

Försvarets materielverk ska vidare vidta åtgärder för att kunna ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå för att skapa förutsättningar för en effektiv försörjningsprocess som medger hög handlingsfrihet med stöd av god affärsmässighet.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som enskilt och tillsammans med Försvarsmakten har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen samt för hur arbetet med att effektivisera den sammanhållna försvarslogistiken har påverkat fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen i enlighet med tidigare regeringsbeslut (Fö 2008/3334/MFU [delvis] och Fö 2011/613/MFU [delvis]).Försvarets materielverk ska därutöver redovisa det samlade resultatet av förändringsarbetet inklusive myndighetens Handlingsprogram 2012.

Vidare ska Försvarets materielverk redovisa vilka åtgärder, enskilt och tillsammans med Försvarsmakten, som vidtagits för att ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå. I detta sammanhang bör innebörden av att arbeta på högre systemnivåer och teknisk systemledning definieras för att undvika osäkerheter i tillämpningen av begreppen.

Försvarets materielverk ska gemensamt med Försvarsmakten i enlighet med regeringsbeslut 28 juni 2012 (Fö 2011/613/MFU [delvis]) skriftligen och muntligen redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) hur arbetet med effektiviseringarna inom den sammanhållna försvarslogistiken fortgår samt redogöra för uppnådda besparingar och personella konsekvenser.

Redovisningarna ska ske senast vid följande tillfällen:

- 29 april,

- 26 augusti, samt

- 28 oktober.

2. Utveckling av intern styrning och kontroll

Återrapportering

Försvarets materielverk ska senast 1 oktober 2013 redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla och stärka den interna styrningen och kontrollen i enlighet med förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Försvarets materielverk ska vidare redovisa väsentliga identifierade risker, åtgärder som vidtagits för att reducera riskerna samt hur åtgärderna ska följas upp.

3. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning för stöd till regeringen. Närmare inriktning för stödet och former för rapportering utarbetas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i USA.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. fördelat på  områdena: bilateral samverkan, bilateral samverkan/Protokoll inkl. avtal och adm, multilateral samverkan EU/EDA, multilateral samverkan NATO/PfP, multilateral samverkan övrigt, strategier, industri och marknad, beredningsstöd, offset, personal i Bryssel samt anslagets förvaltningskostnader (anslagsledning). 

Vidare ska Försvarets materielverk beskriva de verksamheter som ingår under vart och ett av ovan nämnda områden.

Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

4. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter fungera som nationellt certifieringsorgan inom IT-säkerhetsområdet. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation samt vara Sveriges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifiering av IT-säkerhetsprodukter, Common Critera Recognition Arrangement (CCRA). 

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

5. Externa konsulttjänster

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i enlighet med de rationaliseringskrav och krav på återhållsamhet som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 6), särskilt redovisa kostnaden för externa konsulter avseende materielanskaffning och tillhörande systemintegration samt materielutveckling. Redovisningen ska presenteras per företag och år samt visa vilket projekt konsulttjänsten stödjer samt organisatoriskt ansvarig upphandlare.

Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren.

Försvarets materielverk ska prioritera och vidta åtgärder för att utveckla sin kompetens att styra och kontrollera användningen av externa konsulter i materielanskaffningsprocessen. 

6. Överlåtelse till annan huvudman

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa i vilken utsträckning överlåtelse av verksamhet till annan huvudman bedöms effektiv. Redovisningen ska inkludera en bedömning av vilka effektiviseringar som beräknas åstadkommas i försvarslogistikprocessen genom överlåtandet till annan huvudman.

7. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa omfattningen av stödet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uttryckt i antal säkerhetsskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som verksamheten har krävt under budgetåret 2013. Redovisningen ska jämföras med omfattningen under de två senast föregående åren.

8. Små och medelstora företag

Försvarets materielverk ska, med iakttagande av affärsmässighet, tillvarata små och medelstora företags kompetens och möjligheter att kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar.

 

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vidtagna åtgärder avseende små och medelstora företag och resultatet av arbetet. 

9. Försvarsunderrättelseproduktion

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.

10. Gemensamt nyttjande och ägande av militära resurser

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i enlighet med de krav på kostnadseffektiv användning av militära resurser som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 6), redovisa de åtgärder Försvarets materielverk har vidtagit för att fördjupa det internationella samarbetet kring gemensamt nyttjande och ägande av resurser.

11. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 till Regeringskanslet (Försvarsdepartementet) vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

2

Organisationsstyrning

12. Investeringar

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2014, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utestående förskott till leverantörer under perioden 2013-2015.

Följande inriktning ska gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2013-2015 (belopp angivna i tkr):


 
Prognos 2012Budget 2013Beräknat 2014Beräknat 2015
Anläggnings- tillgångar76 965141 85539 50047 400
Summa investeringar76 965141 85539 50047 400
Lån i Riksgälds- kontoret76 965141 85539 50047 400
Summa finansiering76 965141 85539 50047 400

Försvarets materielverk ska vidare redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras.

13. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt samt med god kvalitet och hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

14. Tjänsteexport

Återrapportering

Försvarets materielverk ska lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

15. Personalstruktur

Försvarets materielverk ska, i enlighet med de effektiviseringskrav som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 6),  ytterligare bredda och fördjupa sin affärs- och juridiska kompetens för att motsvara de marknadsmässiga krav som följer av den inriktning för materielförsörjningen som riksdagen har fastställt och lagen (2011:1039) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Vidare ska Försvarets materielverk öka sin förmåga att fungera som strategisk inköpare vid upphandling av försvarsmateriel.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa personalstrukturen till en högre grad av anskaffning i konkurrens såväl nationellt som internationellt inklusive vilka åtgärder som vidtagits för att öka myndighetens förmåga att fungera som strategisk inköpare.

Försvarets materielverk ska vidare redovisa antalet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konsekvenser för svenska staten. 

3

Uppdrag

16. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska, i budgetunderlaget för 2014, redovisa budget för anslaget 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. fördelat på områdena: bilateral samverkan, bilateral samverkan/Protokoll inkl. avtal och adm, multilateral samverkan EU/EDA, multilateral samverkan NATO/PfP, multilateral samverkan övrigt, strategier, industri och marknad, beredningsstöd, offset, personal i Bryssel samt anslagets förvaltningskostnader (anslagsledning). 

17. Standardisering

Försvarets materielverk ska, i samband med budgetunderlaget för 2014, redovisa en plan för hur myndigheten avser att organisera, finansiera och genomföra uppdraget att vara sammanhållande av standardiseringsfrågor inom försvarsområdet samt vilket stöd Försvarets materielverk, i sin roll som sammanhållande, kan erbjuda övriga myndigheter. Planen ska utarbetas i samverkan med Försvarsmakten, Kustbevakningen, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Redovisningen ska även innehålla beräkningar av möjliga besparingar samt hur standardiseringsverksamheten idag är organiserad och finansierad vid Försvarets materielverk.       

18. Rapporteringsskyldighet

Försvarets materielverk ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

19. Nedbrytning av intäkter

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för varor och tjänster per kund samt vad avser intäkter från Försvarsmakten även per stridskraft.

20. Utvecklad materielredovisning

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, i samband med myndigheternas budgetunderlag för 2014, göra en gemensam redovisning avseende vissa beslutade anskaffningsobjekt. Redovisningen ska omfatta:

- övergripande systembeskrivning inklusive väsentliga systemberoenden och risker med avseende på ledningssystem och andra system,

- placering i insatsorganisationen,

- projektuppföljning innefattande genomförda och planerade leveranser till Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk, avvikelser från tidigare redovisat beslutsunderlag samt därav följande omförhandlingar av ursprunglig leveransplan och planerad tidpunkt för leverans,

- bedömning per anskaffningsobjekt av vilken information som inte omfattas av sekretess,

- bedömda kostnader fördelade per anslag innefattande hittillsvarande utfall, budgeterat utfall under aktuellt budgetår samt prognostiserade återstående utbetalningar.

Vid avvikelser ska redovisningen även innehålla en analys över eventuella konsekvenser för Försvarsmaktens materielplanering samt myndighetens operativa förmåga.

Redovisningen ska omfatta följande anskaffningsobjekt:

- Archer,

- Splitterskyddad bandvagn,

- Splitterskyddade hjulgående fordon,

- Långräckviddig flygburen jaktrobot,

- Medeltungt helikoptersystem (Hkp14),

- Medeltungt helikoptersystem (Hkp16), samt

- eventuella andra anskaffningsobjekt av väsentlig betydelse för Försvarmaktens operativa förmåga. 

Motsvarande redovisning ska göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 1 juni 2013 för följande anskaffningsobjekt:

- Nästa generations ubåt,

- Halvtidsmodifiering av ubåt typ Gotland,

- Ersättning av lätt torped,

- Korvett typ Visby.

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk69 927
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)56 424
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 503

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning för stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks arbete med en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan samt signatär för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 6783 %0
ap.24203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)280 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)12 000 000
- varav ÖVRIGT12 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-255 827
2013-02-255 827
2013-03-255 827
2013-04-255 827
2013-05-255 827
2013-06-255 827
2013-07-255 827
2013-08-255 827
2013-09-255 827
2013-10-255 827
2013-11-255 827
2013-12-255 830
Summa69 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning115 737018 367 00018 367 0000115 737
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera framtida omställningskostnader med anledning av den reformering som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) har lämnat förslag till. 

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras422
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret. 

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Margareta af Geijerstam
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsexportmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges akademikers centralorganisation SACO c/o Sveriges ingenjörer
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges ingenjörer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 7, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2012/113/ESL (delvis)
Fö2012/864/MFU
Fö2012/1158/MFU (delvis)
Fö2012/2188/ESL(delvis)

Senast uppdaterad: