Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:57

2012-12-13
U2012/7076/F
U2012/6996/SAM(delvis)
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

- Kungl. biblioteket ska redovisa hur volym och kostnader för digital lagring har utvecklats de tre senaste åren samt lämna en bedömning av framtida lagringsbehov och kostnaderna för detta,

– Kungl. biblioteket ska redovisa en kortfattad analys av verksamhetens övergripande kostnadsutveckling,

- Kungl. biblioteket ska lämna en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och organisationer, inklusive internationella organ samt en bedömning av hur länge varje samarbete väntas fortgå,

- Kungl. biblioteket ska redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten har lämnat ekonomiskt stöd för. Beloppen på eventuellt ekonomiskt stöd för programmen och en analys av resultaten av programmen ska redovisas, och

- Kungl. biblioteket ska lämna en fördjupad redovisning av myndighetens insatser och uppnådda resultat på biblioteksområdet enligt 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

 

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari 2013

– den 20 februari 2013

– den 2 maj 2013

– den 29 juli 2013

– den 25 oktober 2013

3

Uppdrag

Samverkansråd vid Statens kulturråd
Kungl. biblioteket ska under 2013 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Bättre tillgång till forskningsresultat och forskningsdata
Kungl. biblioteket ska stödja Vetenskapsrådet i deras uppdrag med att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Open Access), särskilt när det gäller öppen tillgång till forskningsresultat.

Den svenska databasen SwePub
Kungl. biblioteket ska i samarbete med Vetenskapsrådet och med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund, vidareutveckla databasen SwePub för att möjliggöra och kvalitetsäkra bibliometriska analyser. Kungl. biblioteket ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket340 149
ap.1Kungl. biblioteket (ram)340 149

Villkor för anslag 3:8

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Av anslaget ska 10 130 000 kronor fördelas för kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för LIBRIS specialdatabas om kvinnoforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

3. Av anslaget ska 200 000 kronor användas för det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:8 Kungl. biblioteket
ap.110 2043 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2528 346
2013-02-2528 346
2013-03-2528 346
2013-04-2528 346
2013-05-2528 346
2013-06-2528 346
2013-07-2528 346
2013-08-2528 346
2013-09-2528 346
2013-10-2528 346
2013-11-2528 346
2013-12-2528 343
Summa340 149
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kulturdepartementet, KT och KV
Göteborgs universitetsbibliotek
Riksarkivet
Vetenskapsrådet